پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

استانداردهای مرجع

استانداردهای پلیمر

استانداردهای مرجع پلی اتیلن ,PVC و پلیمر

استاندردهای پلی اتیلن,PVC,پلاستیک و استانداردهای پلیمر از آن دسته استانداردهایی است که به سختی در اختیار متخصصین قرار میگیرد و جامعه متخصصین همیشه در بدست آوردن آخرین نسخه‌های معتبر استانداردها جهت انجام محاسبات و انتخاب اجناس پروژه‌ها دچار مشکل بوده است.

پارس اتیلن کیش در اقدامی بی نظیر بخشی از استاندارد‌های حوزه‌ی پلیمر, پلاستیک, پلی اتیلن,PVC , زهکشی و … را به صورت رایگان در لیستهای جداگانه که بر اساس سازمان منتشر کننده مرتب شده است را منتشر نموده است که این استانداردها را میتوانید در لیست زیر دانلود نمائید.
استانداردهای لوله پلی اتیلن نیز در زیر آمده است و در توضیحات معرفی هر استاندارد میتوانید حوزه تحت پوشش هر استاندارد را مطالعه کنید و استاندارد مرتبط و دقیق را در مورد تولید و کاربرد لوله پلی اتیلن را بیابید.

..::پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است::..

لازم بذکر است که استانداردهایی که از لیست زیر دانلود مینمائید از کیفیت پرینت برخوردار نیستند و جهت دریافت نسخه با کیفیت‌تر استاندارد شماره و نام استاندارد و همچنین آدرس میل خود را از طریق راه‌های ارتباطی ( ارسال پیغام و آدرس الکترونیکی : info@parsethylene-kish.com) برای ما ارسال نمائید تا استاندارد مورد نظرتان را به آدرستان ارسال کنیم.

..:: پارس اتیلن کیش نامی که سالهاست می شناسید و به آن اعتماد دارید ::..

لیست استانداردها

استانداردهای ISO

استاندارد ISO

ISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply – specifications

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 4427-2 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes

ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings

ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series – specifications

ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:Pipes

ISO 1969 : Fibre Ropes – polyethylene – 3- and 4 strand ropes

ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method

ISO 3458 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) Pressure pipes – test of leakproofness under internal pressure

ISO 3459 : Polyethylene (PE) Pressure pipes – joints assembled with mechanical fitting- Internal under-Pressure test method and requirment

ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out

ISO 3503 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes-Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending

ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and high temperature) Systems inside buildings – Specifications

ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series – Dimensions of flanges

ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes – pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems – method of test and requirments

ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties

ISO 7214 : Cellular Plastics – Polyethylene – Methods of test

ISO 8005-3 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – metric series – Specifications , Part 3: Electrofusion fittings

ISO 8180 : Ductile iron pipes – polyethylene sleeving

ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings – Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene

ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings – Polyethylene

ISO 8772 : High density Polyethylene (HDPE) pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems -Specifications

ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements

ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes

ISO 10933 : Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems

ISO 11413 : Plastics pipe and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

ISO 11414 : Plastics pipes and fittings – preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment – plastics saddles for polyethylene pressure pipes

ISO 13480 : polyethylene pipes – resistance to slow crack growth – Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C

ISO 13954 : Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13955 : Plastics pipes and fittings – crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies

ISO 13957 : Plastics pipes and fittings – polyethylene (PE) tapping tees – Test method for impact resistance

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings – mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 14531 – 2 : Plastics pipes and fittings – Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing

ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General

ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes

ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings

ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system

ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT

ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series

ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series

ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipes under pressure – Dimensions of sockets – Metric series

ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series

ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series

ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure – test method

ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges

ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 1 : Immersion test method

ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 2 : Polyolefin pipes

ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC

ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes

ISO 4433-COR1: Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications ,TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure – Design lengths and size of threads- Metric Series

ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges

ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient

ISO 12167-1 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 1: Butt fusion

ISO 12167-2 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion

ISO 12167-3 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 3:Operator`s badge

ISO 12167-4 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4:Traceability coding

ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)

ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Full scale test

ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes

ISO 13480 : Polyethylene pipes – resistance to slow crack growth-Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 10358 – TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table

ISO 10837 – TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings

ISO 11295 – TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings

ISO 11647 – TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings

ISO 13950 – TR : Plastics Pipes and fittings – Automatic recognition systems for electrofusion
ISO 2505 – 2005 :
Thermoplastics pipes – Longitudinal reversion – Test method and parameters – 2005 :This International Standard specifies a method for determining the longitudinal reversion of thermoplastics pipes, to be carried out in either a liquid or in air. In case of dispute, heated liquid is used as the reference. 
ISO 4593 Water – 1993 :
Plastics – Film and sheeting – Determination of thickness by mechanical scanning – 1993 : This International Standard specifies a method for the determination of the thickness of a sample of plastics film or sheeting by mechanical scanning.The method is not suitable for use with embossed film or sheeting
ISO 6383-1 : 1983 :
Plastics – Film and sheeting – Determination of tear resistance – Part 1 : Trouser tear method – 1983 : This part of IS0 6363 specifies a method of determining the tear resistance of plastic film or sheet less than 1 mm thick, in the form of standard trouser-shaped test specimens, tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity and speed of testing.
ISO 6383-2 : 1983 :
Plastics – Film and sheeting – Determination of tear resistance – Part 2: Elmendorf method -1983 : This part of IS0 5333 specifies a method of determining the force required to propagate a tear through a specified distance and from a specified slit, cut in a test specimen of thin flexible plastic sheeting or film, under specified conditions of loading.
ISO 7765-1 : 1988 :
Plastics film and sheeting – Determination of impact resistance by the free-falling dart method – 1988 : This part of IS0 7765 specifies methods for the determination of the energy that causes plastics film and sheet less than 1 mm in thickness to fail under specified conditions of impact of a free-falling dart from a specified height that would result in failure of 50 % of the specimens tested.
ISO 7765-2 : 1994 :
Plastics film and sheeting – Determination of impact resistance by the free-falling dart method – 1994 : The impact-penetration test described in the two parts of this International Standard is used for the assessment of plastic films and thin sheets (hereinafter referred to as films) under an impact stress applied at right angles to the plane of the film.
ISO 8510-2 : 2006 :
Adhesives — Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen assembly — Part 2: 180° peel – 2006 :This part of ISO 8510 specifies a 180° peel test for the determination, under specified conditions, of the peel resistance of a bonded assembly of two adherends where one adherend is flexible and the other is rigid. A 90° peel test, more suitable for use with less flexible adherends that crack, break or delaminate in the 180° peel test, is described in ISO 8510-1.
ISO 9624-1997-E :
Thermoplastics pipes for fluids under pressure – Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges – 1997 : This International Standard specifies the mating dimensions of flange adaptors of thermoplastic materials and the corresponding dimensions of loose backing flanges to be used with thermoplastic pipes under pressure. It applies to flange adaptors and loose backing flanges for use with pipes with nominal outside diameters dn from 16 mm to 1 200 mm and nominal pressures up to 16 bar’) (PN 16).Tables 2 and 3 specify dimensions for socket fusion systems of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) and solvent-cemented systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) and acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS). Tables 3 to 5 specify dimensions for butt fusion systems of polyethylene (PE) and polypropylene (PP).
ISO 11922-1 : 1997 :
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids- Dimensions and tolerances – Part 1 : Metric Series – 1997
ISO 13761 : 19962 :
Plastics pipes and fittings – Pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 “C – 1996 : This international Standard specifies a method for the derivation of reduction factors to apply to obtain the maximum allowable operating pressure for elevated-temperature operation of polyethylene (PE) pipeline systems.The factors given in table 1 or derived from the graph in figure 1 are applicable to fluids which do not adversely affect the long-term properties of the polyethylene material at temperatures between 20 “C and 40 “C.
ISO 13953 : 2001 :
Polyethylene (PE) pipes and fittings – Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint – 2001 : This International Standard describes a test method for determination of the tensile strength and tensile failure mode of butt-fused polyethylene (PE) pipe assemblies.The method is applicable to butt-fused joints between PE pipes with a nominal outside diameter of not less than.The method may be used, together with other test methods, to evaluate the quality of the butt-fused joints.
ISO 14631 : 1999 :
Extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I) – Requirements and test methods -1999 : This standard specifies the requirements and test methods for solid flat extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I1) without fillers and reinforcing materials. This standard applies only to thickness 0,25 mm to 20,0 mm in accordance with clause 3. This standard also applies to PS-I sheet in roll form.
ISO 16770 : 2004 :
Plastics — Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene — Full-notch creep test (FNCT) – 2004 : This International Standard specifies a method of determining the stress cracking resistance of polyethylene materials in any environment. The test is carried out on notched test specimens cut from compressionmoulded sheet or finished products, as applicable. The test specimen is subjected to a static tensile load when immersed in an environment such as a surfactant solution held at a specified temperature, and the time to failure measured. In this case, care must be taken in interpreting the results as the processing stresses/orientation in finished products may have an effect.
ISO 17087 : 2006 :
Specifications for adhesives used for finger joints in non-structural lumber products – 2006 : This International Standard specifies performance levels for adhesives to be used in finger joints in nonstructural bonded lumber products. Such products include, but are not limited to, interior and exterior mouldings, window and door components or parts, and bonded lumber panels. Adhesives that meet the requirements of the various performance classes are considered capable of providing an adequate bond for use under the conditions described for the class.
ISO 18553 : 2002 :
Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds – 2002 : This International Standard describes a method with two procedures for the assessment of pigment or carbon black particle and agglomerate size and degree of dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds. The method is applicable to polyolefin pipes and fittings, as well as raw material in pellet form, with the choice of procedure to be determined by the referring specification.
ISO 18553-AMD-1 : 2007 :
Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds AMENDMENT 1 – 2007 : Insert the following paragraph after the existing Note
ISO 19212 : 2006 :
Adhesives — Determination of temperature dependence of shear strength – 2006 : This International Standard specifies methods for determining the temperature dependence of the shear strength of the adhesive or adhesive bond in adhesively bonded products.
 

استانداردهای ASTM استاندارد ASTM

 ASTM D2122-2004 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

 ASTM D2122-2004-2 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2122-2004-3 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2412-2008 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2412-2008-2 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2412-2008-3 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2657-2007 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D2657-2007-2 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D2657-2007-3 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D3350-2008 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM D3350-2008-2 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM D3350-2008-3 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM F412-2009 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F412-2009-2 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F412-2009-3 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F477-2008- Part 1 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F477-2008- Part 2 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F477-2008- Part 3 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F1759-2004-Part 1 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM F1759-2004-Part 2 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM F1759-2004-Part 3 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM_D_2122_(2010) : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM_D_2466_(2013) : Standard Specification for Poly Vinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40

ASTM_D1598_(2009) : Standard Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure

ASTM_D1784_(2011) : Standard Specification for Rigid Poly Vinyl Chloride (PVC) Compounds and Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Compounds
ASTM D2837 : 2013 : Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Basis for Thermoplastic Pipe Products – 2013 : This test method describes two essentially equivalent procedures: one for obtaining a long-term hydrostatic strength category based on stress, referred to herein as the hydrostatic design basis (HDB); and the other for obtaining a long-term hydrostatic strength category based on pressure, referred to herein as the pressure design basis (PDB). The HDB is based on the material’s long-term hydrostatic strength (LTHS),and the PDB is based on the product’s long-term hydrostatic pressure-strength (LTHSP). The HDB is a material property and is obtained by evaluating stress rupture data derived from testing pipe made from the subject material.

استانداردهایAWWA

استاندارد AWWA

 

AWWA ANSI C 900 (2007) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4 In. Through 12 In. (100 mm Through 300 mm), for Water Transmission and Distribution

AWWA C905 (2010) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 14 In. Through 48 In. – 350 mm Through 1,200 mm

AWWA M23 (2002) : PVC Pipe – Design and instalation
AWWA C906-07 : 2017 : Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Fittings, 4 In. ( 100 mm ) Through 63 In. (1,600 mm), for Water Distribution and Transmission – 2017 : This standard describes polyethylene ( PE ) pressure pipe made from materials conforming to standard PE code designations PE 2406, PE 3406 and PE 3408.
AWWA C906-99 : 1999 : POLYETHYLENE (PE) PRESSURE PIPE AND FITTINGS, 4 IN. (100 mm) THROUGH 63 IN. (1,575 mm),
FOR WATER DISTRIBUTION AND TRANSMISSION – 1999 (Revision of ANSI/AWWA C906-90)
 : This standard describes polyethylene (PE) pressure pipe made from materials conforming to standard PE code designations PE 2406, PE 3406, and PE 3408. The pipe is primarily intended for use in transporting potable water in either buried or aboveground installations. The standard describes 10 dimension ratios (DRs) for nominal pipe sizes ranging from 4 in. (100 mm) through 63 in. (1,575 mm). Pressure class ratings range from 40 psi (276 kPa) to 198 psi (1,365 kPa) for both PE 2406 and PE 3406 materials and from 51 psi (352 kPa) to 254 psi (1,751 kPa) for PE 3408 material.
AWWA M55 : 2006 – 1st PE Pipe Design and Installation : PE Pipe Design and Installation – AWWA MANUAL M55 – First Edition : A fundamental understanding of material characteristics is an inherent part of the design process for any piping system. With such an understanding, the piping designer can use the properties of the material to design for optimum performance. This chapter provides basic information that should assist the reader in understanding how polyethylene’s (PE’s) material characteristics influence its engineering behavior. PE plastics form flexible but tough products and possess excellent resistance to many chemicals.

 

استانداردهای BSI 

استاندارد BSI

BS EN ISO 1872-1 : Plastics – polyethylene (PE) moulding and extrusion materials , Part 1 : designation system and basis for specifications

BS EN ISO 1872-2 : Plastics – polyethylene (PE) moulding and extrusion materials ,Part 1 : Preparation of test specimens and determinion of properties

BS EN ISO 9001-2000 : Quality management systems – requirements

BS EN ISO 9001-2004 : quality systems – model for quality assurance in design,development, production,instalation and servicing

BS EN ISO 11542-1 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Designation system and basis for specifications

BS EN ISO 11542-2 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Preparation of test specimens and determination of properties

BS EN ISO 14632 : Extrudede sheets of polyethylene (PE-HD) – requirements and test Methods

BS EN ISO 15494 : Plastics piping systems for industrial applications – polybutene (PB), Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) – Specifications for components and the system – Metric Series

BS ISO 5834-1 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Powder form

BS ISO 5834-2 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Moulded forms

BS ISO 8085-2 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – Metrics Series – Specifications, Part 2 : Spigot fittings for butt fusion,for sochet fusion using heated tools and for use with electrofusion fittings

BS ISO 10838-1 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 1 : Metal fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm

BS ISO 10838-2 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 2 : Metal Fittings for pipes of nominal outside diameter greater than 63mm

BS ISO 10838-3 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels
Part 3 :Thermoplastics fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm

BS ISO 13953 : Polyethylene (PE) pipes and fittings – Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

BS ISO 14531-1 : Plastics pipes and fittings – Crossllinked polyethylene (PE-X) Pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series – Specifications, Part 1 : Pipes

BS ISO 14616 : Plastics – Heatshrinkable films of polethylene, ethylene copolymers and their ,mixtures – Determination of the shrinkage stress and contraction stress

BS 2494 (1990) : Specification for Elastometric seals for joints in pipework and pipelines

BS 3505 (1986) : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) – Pressure pipes for cold potable water

BS 3506 (1969) : Specification for unplasticized PVC (PVC-U) Pipe for Industrial uses

BS 3867 (1987) : Outside diameters snd pressure ratings for pipe of thermoplastics materials – inch series

BS 5481 (1977) : Unplasticized PVC pipe and fittings for gravity sewers

BS EN 1555-1 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE, Part 1 : General

BS EN 1555-2 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE  , Part 2 : Pipes

BS EN 1555-3 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene – PE  , Part 3 : Fittings

BS EN 1555-4 (2011) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE  ,Part 4 : Valves

BS EN 1555-5 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene – PE, Part 5 : Fitness for purpose of the system

BS EN 3506 (2001) : Hot rolled sheets and plates in heat resisting alloys — Thickness 2,0 mm a 100mm — Dimensions

BS EN 3867 (2004) : Pipe couplings, loose flanges and seals — Flanges in titanium alloy TI-P64001

BS EN 4346 (2007) : Aerospace series — Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) — Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D u 300 mm

BS EN ISO 3506-1 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners , Part 1 : Bolts, screws and studs

BS EN ISO 3506-2 (2009) : Mechanical pro erties of corrosion-restistant stainless steel fasteners ,Part 2 : Nuts

BS EN ISO 3506-3 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners ,Part 3 : screws and similar fasteners not under tensile stress

BS EN ISO 3506-4 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – , Part 4 : Tapping screws – ISO/DIS 3506-4:2008

BS EN ISO 9080 (2012) : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

BS ISO 727-1 (2002) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, part 1 : Metric series

BS ISO 727-2 (2005) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure , Part 2 : Inch-based series

BS ISO 3867 (2001) : Composition cork expansion joint fillers test methods

BS ISO 4427-1 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 1 : General

BS ISO 4427-2 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2 : Pipes

BS ISO 4427-3 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2: Fittings

BS ISO 4437 (2007) : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series —Specifications

BS ISO 4660 (2011) : Rubber, raw natural — Colour index test

BS PREN ISO 3506-3 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 3: screws and similar fasteners not under tensile stress – ISO/DIS 3506-3:2008
BS 4607-5 : 1982+A3 : 2010 : Non-metallic conduit fittings for electrical installations – 2010 : Part 5: Specification for rigid conduits, fittings and boxes of insulating material – This Part of this British Standard specifies dimensions and requirements for conduit fitting and conduit boxes forming part of a conduit system complying with the relevant parts of the BS EN 61386 to ensure safety and interoperability.
BS EN 61386 – 21 : 2004 : Conduit systems for cable management – 2004 : Part 21 : Particular requirements Rigid conduit systems – This clause of part 1 is applicable, except as follows: Addition: This part of IEC 61386 specifies the requirements for rigid conduit systems.
BS EN ISO 11357-6 : 2018 : Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – 2018 : Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (ISO 11357-6:2018) – This document specifies methods for the determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) of polymeric materials by means of differential scanning calorimetry (DSC). 
BSI EN 13598-2 : 2009 : Plastics piping systems for nonpressure underground drainage and sewerage Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) : 2009 – Part 2: Specifications for manholes and – inspection chambers in traffic areas and deep underground installations – This European Standard specifies the definitions and requirements for buried manholes and inspection chambers installed to a maximum depth of 6 m from ground level to the invert of the main chamber and manufactured from unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP), polypropylene with mineral modifier (PP-MD) or polyethylene (PE). 
BSI EN 61386-22 – AMD-11 : 2010 : Conduit systems for cable management : BS EN 61386-22 : 2004 + A11 : 2010 – Part 22 : Particular requirements – Pliable conduit systems – This clause of part 1 is applicable, except as follows : Addition : This part of IEC 61386 specifies the requirements for pliable conduit systems including elfrecovering
conduit systems.
BSI BS EN 10204 : 2004 : Metallic products – Types of inspection documents 2004 – This document specifies the different types of inspection documents supplied to the purchaser, in accordance with the requirements of the order, for the delivery of all metallic products e.g. plates, sheets, bars,forgings, castings, whatever their method of production.

استانداردهای DIN

استاندارد DIN آلمان

DIN 1187 : Unplasticized Polyvinyl chloride (U-PVC) drainPipes , Dimensions, requirments, testing
DIN 1072 – 1985 : Road and foot bridges Design loads – 1985 : This Standard deals with the effects to be taken into consideration for the design and construction of road and foot bridges, and specifies the desgn loads which are to be used in the calculation instead of the effects actually arising.
DIN 8074 : 2011 : Polyethylene (PE) – Pipes PE 80, PE 100 – Dimensions : 2011 – This standard applies for pipes made of polyethylene (PE), PE 80 and PE 100, and melt flow indices from nominal 0,2 g/10 min up to 1,4 g/10 min (DIN EN ISO 1872-1, condition T), which meet the requirements according to DIN 8075.
DIN 16874 : 2000 : High Density polyethylene ( PE-HD) Pipes and fittings for cable ducting – 2000
DIN 16963-13 : 1980 : Pipe joints and elemnts for High pressure polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines – 1980
DIN 18134 : 2012 : Soil – Testing Procedures and testing equipment plate load test 
DIN 18196 : 1988 : Soil Classification for civil engineering purposes
DIN EN 4124 : 1994 
DIN EN ISO 12162 : 2010 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure
applications Classification, designation and design coefficient (ISO 12162:2009)
: This standard has been prepared by Technical Committee ISO/TC 138 “Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids” in collaboration with Technical Committee CEN/TC 155 “Plastics piping systems and ducting systems” (Secretariat: NEN, Netherlands).

 

استانداردهای DWA-ATV

استاندارد DWA

 

ATV DVWK-A 127E : 2000 : Static Calculation of Drains and Sewers

DWA ATV – A 400E : 2000 : Principles for the Preparation – 1998 – 4th Revised Edition : Common technical rules make a considerable contribution to effective and economic pollution control and to the general protection of the environment. They serve the wellbeing of the community. They are to correspond with technical knowledge taking into account functional safety as well as security, hygienic and economic requirements.

ATV DVWK-A-139E-2001 : Installation and Testing of Drains and Sewers – 2001 : This Standard applies for the fabrication and testing of earth covered and surface sewers and drains installed outside buildings.
ATV DVWK – A 157E : 2000 : Sewer System Structures – 2000 : This Standard applies for structures in sewer systems outside buildings, which are newly installed or rehabilitated EN 752 applies for drain systems outside buildings, and EN 12056 together with the residual Standard Specification DIN 1986 (inside and outside buildings) for those underneath buildings.
ATV – M 127-E 2 : 2000 : Part 2: Static Calculation for the Rehabilitation of Drains and Sewer Using Lining and Assembly Procedures Supplement to Standard ATV-A 127E : 2000 : The methods of lining and assembly coming under rehabilitation procedures are covered in this Advisory Leaflet with its associated appendices. The new pipe installed through lining inside the old pipe is referred to below as the liner.

استانداردهای ISIRI

1331ISIRI ISIRI: پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها

INSO 9116-1: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

INSO 9116-2: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک 


INSO 9116-3: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک 

ISIRI 9117: مورد مصرف در آبرسانی- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 9118: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت
 
ISIRI 9119: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله، اتصالات وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت 

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون 

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون
 
ISIRI 12142-1: پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف رو کار (ناودان)

ISIRI 341: ویژگی و روشهای آزمون لوله های پلی وینیل کلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی

ISIRI 654: لاستیک- روش اندازه گیری سختی، لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم- روش آزمون
 
ISIRI 730: کائوچو- روشهای تعیین دما، رطوبت و زمان لازم برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

 
ISIR 764: لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی- روش آزمون

 
ISIRI 911: پلاستیک ها- تعیین جذب آب 

ISIRI912: مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار استات وینیل در کوپولیمرهای کلرید وینیل استات

ISIR 1053: آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

ISIRI 1728: آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 1988: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع 

ISIRI 1989: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های فاضلاب خانگی (از جنس.P.V.C. سی سخت)

ISIRI 1993: روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)

ISIRI 2001: آئین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال P.V.C با چسب حلال 

ISIRI 2002: آئین کاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیک در زیر خاک 

ISIRI 2116: روش تعیین دمای نرمی ویکات ترموپلاستیکها