پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب – نشریه 303

نشریه و دستورالعمل 303

مشخصات فنی عمومی خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره 303

استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی (توجیه فنی و اقتصادی)، کیفیت اجرا و نحوه نگهداری و بهره‌برداری (عمر مفید) طرح‌های عمرانی از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است.

وجود استانداردها، ضوابط، مشخصات فنی و آیین نامه‌های ملی در هر کشور، نشانه رشد و توسعه آن کشور است. در این راستا نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور، به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی برای مراحل مختلف مطالعه، اجرا و نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌ها را مورد تأکید قرار داده است.

به منظور ایجاد هماهنگی و مشخصات فنی عمومی خطوط لوله آب و فاضلاب شهری مطلب حاضر با عنوان وحدت نظر در روش اجرای کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات داخلی و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، البته با توجه به استانداردها و دستورالعمل های معتبر بین المللی، تهیه و تدوین گردیده است.

این مطالب در برگیرنده کارهای مربوط به خطوط لوله انتقال آب در خارج و داخل شهرها، خطوط لوله شبکه‌های توزیع آب، هدف، دامنه کار و » خطوط لوله شبکه‌های جمع‌آوری و دفع آب باران، آبهای سطحی و فاضلاب بوده و در شش فصل، با عناوین کارهای لوله گذاری و شبکه جمع‌آوری فاضلاب و آب» ،«کارهای خطوط انتقال آب و شبکه توزیع» ،« نکات مشترک لوله گذاری » تهیه و ،«لوله رانی» و «پوشش‌های حفاظتی و کارهای تکمیلی» ،«متعلقات، شیرآلات، سازه‌های اتصال و ضربه گیرها» باران تدوین شده است.

به علت فقدان استانداردهای لازم و کافی در موارد اشاره شده فوق الذکر در داخل کشور، در تهیه و تدوین مشخصات فنی حاضر و به منظور آشنایی هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران اجرا کننده طرحها، تلاش شده است تا حداقل اطلاعات لازم در مورد مصالح مصرفی در طرح و طراحی، علاوه بر مشخصات فنی و اجرایی کار، در نشریه ارائه شود.

ﻧﮑﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی خطوط آب و فاضلاب

ﻧﮑﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

2-1 ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و لوله کشی آب

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟــﻪ ﺁﺏ، ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ و ﺁﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺍﺳﺖ. ﻧﺤﻮﻩ و ﺗﺮﺗﯿﺒــﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﻓﻨﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی خطوط آب و فاضلاب

ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩو – نشریه 303

5-2-1 ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی

ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﺭﯾﺴﻪﮐـــﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ، ﺣﻔﺎﺭی ﺗــﺮﺍﻧﺸﻪ، ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻧﺼﺐ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨــﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺍﯾــﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣــﻞ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮﮐﺎﺭ، ﺗﻤﯿﺰﮐﺎﺭی و ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ، ﺑﻮﺗﻪﮐﻨﯽ، ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺠﺎﺭ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ خطوط آب و فاضلاب

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ خطوط آب و فاضلاب

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی و ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﭙﻪﻣﺎﻫﻮﺭ و دوﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺮوﻉ ﮐﺎﺭ ﺣﻔﺎﺭی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی، ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﭘﯽﺳﺎﺯی، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﺠﺪﺩ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ و ﺷﮑﻞﺩﺍﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم-نشریه 303

7-2-1 ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮی ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺫﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی (ﻃﻮﻝ ﺧﻂ) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ. ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺭوﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.
ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

8-2-1 ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺋﻮﺱ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ، ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ (ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ) ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ و ﻗﻄﺮ ﺁﻥ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ.
ادامه مطلب

بستن و جازدن خطوط آب و فاضلاب

بستن و جازدن خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

بستن و جازدن لوله‌های آب و فاضلاب

ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺍﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻋﻤﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻧﺤﻮﻩ ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺐ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ
ادامه مطلب

آزمایش هیدرو استاتیک و ضد عفونی کردن

 آزمایش هیدرو استاتیک و ضد عفونی کردن

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ (ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ) و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﯾﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ : •اﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﻓـﺸﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ. •ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺪوﻥ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟـﻮﺩﮔﯽ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ.
ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎﺭی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو خطوط آب و فاضلاب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎﺭی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎﺭی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو خطوط آب و فاضلاب

ﺁﺩﻡﺭوﻫﺎ و ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺏ ﺑﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺑﺒﻨﺪی ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو، ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺑﯿﻦ ﺩو ﺁﺩﻡﺭو ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ (ASTM C-924, ASTM 969, DIN EN 1610) ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪخطوط آب و فاضلاب

ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک و ﺗﺮﺍﺯ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤــﻮﻃﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ : – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺭوﺵ ﺣﻔﺎﺭی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺭوﺵ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی ﺷﺪﻩ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭ – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺭوﺵ ﺑﺮﺍی ﮐﻨﺘﺮﻝ و ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺁﺑﻬﺎی ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ادامه مطلب

ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ

ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ در خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ در خطوط آب و فاضلاب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨــﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑـﺮﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪوﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺹ2 ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺭوی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

برخورد با تاسیسات شهری

برخورد با تاسیسات شهری

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

برخورد با تاسیسات شهری هنگام اجرای خطوط آب و فاضلاب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨــﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑـﺮﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪوﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺹ2 ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺭوی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ اجرای خطوط آب و فاضلاب

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ و ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

لوله‌های فولادی بدون درز

لوله های فولادی بدون درز

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

لوله های فولادی بدون درز

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ : – ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ – ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ
ادامه مطلب

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی آب و فضلاب

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی شامل چهار مورد زیر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: – ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ISIRI -421 ) – ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ISIRI -422 ) – ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ANSI /AWWA C 200 ) – ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ISO 559 )
ادامه مطلب

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی در خطوط آب و فاضلاب

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ که در ادامه مطلب ذکر شده است ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﻫﺎی ﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 12 ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻔــﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ وﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ، ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ادامه مطلب

حفاظت در مقابل خوردگی و تعمیرات خطوط آب و فاضلاب

حفاظت در مقابل خوردگی و تعمیرات خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

حفاظت در مقابل خوردگی و تعمیرات خطوط آب و فاضلاب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﺏ و ﺧﺎک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻟﺬﺍ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺁنها و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی، ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰوﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ وﺍﺭﺩ ﻧشوﺩ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻟﻮﺍﺯﻡ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﭘﺮوژﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺷﺮوﻉ ﺣﻤﻞ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎوﺭﺕ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺁﺑﺮﺍﻩﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ادامه مطلب

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ و ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪﺍی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺁﺳﺘﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ و ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ و ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰﺭگ، ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی، ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی و ﻧﺼﺐ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﯾﻖ ﺁﻧﻬﺎ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩو ﻋﺪﺩ ﭘﺸﺘﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺭوی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﻩ، ﺳﺒﻮﺱ، ﺧﺎک ﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

رعایت نکات عمده زیر برای برقراری تمام انواع اتصالی ها ضروری است. پیمانکار موظف است تمامی لوله ها، شیرآلات و متعلقات مورد نیاز برای نصب ، همچنین تمامی ماشین آلات و ابزار لازم برای بلند کردن، جابجا کردن ، خواباندن لوله در ترانشه را طبق نظر مهندس مشاور تهیه نماید . تعداد و قدرت دستگاه های بلند کننده متناسب با قطر و وزن لوله بوده به طوری که اطمینان حاصل گردد که لوله ها تحت تنش غیر متعارف قرار نگرفته و در حین بلند کردن و خواباندن لوله در ترانشه، عایق آنها صدمه نبیند.
ادامه مطلب

لوله گذاری در شرایط خاص

لوله گذاری در شرایط خاص

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

لوله گذاری در شرایط خاص

خط لوله فولادی که بالای سطح زمین نصب می شود حسب مورد ممکن است روی سطح زمین و یا خاکریز و یا پایه های خاص نصب شود. در مواردی که خط لوله فولادی روی سطح زمین طبیعی یا روی خاکریز نصب می شود، لازم است هر شاخه لوله روی چند تکیه گاه قرار گرفته و تکیه گاه ها طوری طراحی شوند که زیر لوله بالاتر از سطح زمین طبیعی یا خاکریز حفظ شده تا از تماس لوله با خاک جلوگیری شود. استقرار لوله در تکیه گاه باید طوری باشد که لوله را در جای خود محکم نگهدارد.
ادامه مطلب

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی، ﻣﻮﺍﺭﺩی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ، ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻩ و ﺁﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی

 ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺍﺯ ﺳــﺎﯾﺮ ﻟـﻮﻟـﻪﻫﺎ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺵ و ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﯾًﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.
ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸـــﺎوﺭ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ » ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺧﺎک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻗﻠﻮﻩ و ﭘﺎﺭﻩ ﺳﻨﮓ، ﺧﺎک ﯾﺦ ﺯﺩﻩ، ﻣﻮﺍﺩ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺁﻟﯽ، ﺯﺑﺎﻟﻪ و ﺧﺎﮐﻬﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، ﺫﻏﺎﻝ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ادامه مطلب

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮی (ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻂ)، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺝ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺮوﻉ و ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺡ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ » ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘــﺮی ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎک و ﺁﺏ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و وﺯﻥ ﺯﯾـﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭگ، و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ﻧﺼﺐ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺴـﻮﺥ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

انواع اتصال‌های لوله چدن معمولی و لوله چدن نشکن

انواع اتصال‌های لوله چدن معمولی و لوله چدن نشکن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

انواع اتصال‌های لوله چدن معمولی و لوله چدن نشکن

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻟﻬﺎی ﻣﺤﺪوﺩ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 6 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 500 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و 9 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄـــﺎﺭ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 6 ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾـﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ..
ادامه مطلب

محافظت لوله‌های چدن در برابر خوردگی

محافظت لوله‌های چدن در برابر خوردگی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

محافظت لوله‌های چدن در برابر خوردگی و تعمیرات آن

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻟﻬﺎی ﻣﺤﺪوﺩ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 6 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 500 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و 9 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄـــﺎﺭ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 6 ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾـﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ..
ادامه مطلب

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های چدنی

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های چدنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های چدنی

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮًﺍ ﺍﺯ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ چدن , اتصالات و شیر آلات

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ چدن , اتصالات و شیر آلات

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ چدن , اتصالات و شیر آلات

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﯿﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺴﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ) ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺭوی ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﻔﺎﺭی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺣﺪوﺩ 10 ﺍﻟﯽ 15 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ و ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.  
ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن | نصب لوله چدن بصورت خم و در قوس | نصب لوله چدن در شیب

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺁﮔﺎﻩ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ( لوله چدن ) ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎﺹ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

نصب لوله چدن و لوله گذاری در حالتهای خاص و غیر معمول

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ و ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺧﻂ ﻟـﻮﻟـﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑــﺎﺭﺑﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﮐﻤﺘـــﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﯿـــﻞ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎی ﻟﺠﻨﯽ و ﺁﺑﺪﺍﺭ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺯﻣﯿــﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻫﮑﺸﯽ، ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﻧﻤـــﻮﺩﻥ ﺧﺎﮐﻬﺎ، ﺑﺎﺭ وﺍﺭﺩﻩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ و ﻟﺮﺯﺷﻬﺎی ﺁﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐــﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤــﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ادامه مطلب

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩو ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑــــﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺮوﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑــﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑــﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑـــﺮﺵ ﻣﺴﻠﺢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺎﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮﺭی و ﯾﺎ ﺍﺭﻩﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺮﻗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﺵ ﮔﺎﺯی (ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﮐﺴﯽ ﺍﺳﺘﯿﻠﻦ) ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
ادامه مطلب

نکات عمومی در نصب لوله های چدنی

نکات عمومی در نصب لوله های چدنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

نکات عمومی در نصب لوله های چدنی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻃﻮﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ و ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﺍوﯾﻪ ﻣﺠﺎﺯ، ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮو ﺭﻓﺘﮕﯽ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺩو ﺧﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺩو ﺧﻂ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ (ﺧﻂ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻂ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍی ﻓﺮو ﺭﻓﺘﮕﯽ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﺩﯾﮕﺮی (ﺧﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـــﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻂ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑـــﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ و نصب انواع اتصالات و پشت بندها

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ چدن و ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﻦ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺗـــﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑـــﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺭوﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻟﺰوﻡ ﺍﺧﺬ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩو ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ.
ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی DIN و AWWA ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
ادامه مطلب

خاکریزی نهایی و خاکریزی مقدماتی در خطوط لوله چدن

خاکریزی نهایی و خاکریزی مقدماتی در خطوط لوله چدن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

خاکریزی نهایی و خاکریزی مقدماتی در خطوط لوله چدن

ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی DIN و AWWA ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
ادامه مطلب

معرفی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و انواع لوله‌های بتنی

معرفی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و انواع لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

معرفی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و انواع لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 300 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ
ادامه مطلب

استانداردهای بین المللی تولید انواع لوله ‌های بتنی

استانداردهای بین المللی تولید انواع لوله ‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

استانداردهای بین المللی تولید انواع لوله ‌های بتنی

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺯﯾﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺫﯾﻼً ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ادامه مطلب

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﮐﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦﮐﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ، ﻫــﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻼً ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﺎﺭ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﺩﺭ ﮔﺮوﻩﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ادامه مطلب

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله‌های بتنی

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﺧﺼﻮصا ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ و ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ و ﮐﺎﻣﻼً ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ)، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ادامه مطلب

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله بتنی

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله بتنی

ﮐﻠﯿﺎﺕ و ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی وﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺏ ﺁﻧﻬﺎ و ﻓﺸﺎﺭ ﻟﻪﺷﺪﮔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی لوله و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله‌های بتنی و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی لوله و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله‌های بتنی و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی لوله و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله‌های بتنی و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻﺩی و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺪوﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻﺩی و ﺑﺎ ﺩو ﻻﯾﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ادامه مطلب

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی‌

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی

ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻟﻮﻟﻪ، وﺍﺷﺮ، ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﺭوﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

نصب متعلقات و شیر آلات بر روی لوله‌های بتنی‌

نصب متعلقات و شیر آلات بر روی لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نصب متعلقات و شیر آلات بر روی لوله‌های بتنی

ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰی ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻣــﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭوﺵ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑـــﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﺑـــﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺳﻨﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ادامه مطلب

اﺻﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌

اﺻﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ و ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ و ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻓﻠﻨﺞ ﺩﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻓﻠﻨﺞﺩﺍﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼــﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﻩ1 ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩو ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﮏ ﺳﺮ ﻓﻠﻨﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

نصب لوله‌های بتنی در قوس و شیب‌

نصب لوله‌های بتنی در قوس و شیب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نصب لوله‌های بتنی در قوس و شیب

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﺮ ﺷﺎﺧـﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ و ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺍوﯾﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﺠﺎﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤـــﺎﯾﺪ.
ادامه مطلب

نصب لوله‌های بتنی روی زمین‌

نصب لوله‌های بتنی روی زمین

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نصب لوله‌های بتنی روی زمین

ﻣﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻬﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮﺳﺮیﻫﺎ ﺭوی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻧﺼﺐ ﻟــﻮﻟــﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﻋﺒﻮﺭﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در نصب لوله بتنی‌

ﻋﺒﻮﺭﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در نصب لوله بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﻋﺒﻮﺭﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در نصب لوله بتنی

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﻣﻮﺍﻗﻊ و ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻋﺒﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎﺕ وﺍﺭﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ادامه مطلب

نکاتی قابل توجه در نصب لوله های بتنی‌

نکاتی قابل توجه در نصب لوله های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نکاتی قابل توجه در نصب لوله های بتنی

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ , ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪ, ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ, ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ, ﺷﻨﺎوﺭﺷﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی و خاکریزی مقدماتی ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟــﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻧــﺪﺭﺕ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻﺩ و ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ادامه مطلب

آزمونهای نهایی , راه اندازی خط لوله بتن و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ‌

آزمونهای نهایی , راه اندازی خط لوله بتن و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

آزمونهای نهایی , راه اندازی خط لوله بتن و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺘﺮک ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮی و ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻏﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ادامه مطلب

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان‌

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺨﻠــﻮﻁ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺑـــﺎ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺁﺯﺑﺴﺖ (ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮﺯ) ﺗـــﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1931 ﻣﯿﻼﺩی ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ و ﺧﺼﻮصا ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒــــﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺛﻘﻠﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍی ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ آزبست

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ آزبست

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺩو ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠــﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩو ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩو ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺯ ﺩو ﺳﺮ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

دستور العمل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

لوله آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

دستور العمل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﭘﻮ و ﯾﺎ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.
ادامه مطلب

پوششها , بارگیری و حمل لوله‌های آزبست

لوله آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

پوششها , بارگیری و حمل لوله‌های آزبست

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﯿﺎﺯی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﺎﺹ ﻧﺪﺍﺭﺩ، وﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﺒﺎﺭ و ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺒﺎﺭ و ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های آزبست و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ‌ها

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های آزبست و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ‌ها

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های آزبست و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ‌ها

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ آربست و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و وﺍﺷﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ وﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست ﺩﺭ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺭﺩﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺭوی ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ‌ آزبست سیمان

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ‌

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ‌ آزبست سیمان

ﺣﻔﺎﺭی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮوﻉ ﺣﻔﺎﺭی، ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺁﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﮔﺮﺩﺩ. ﺣﻔﺎﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﺮﺽ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ و ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻋﺮﺽ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ادامه مطلب

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺣﻔﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑـــﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ و ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 200 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ.
ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله آزبست

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله آزبست

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺸﺖﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ.ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ و ﻧﺼﺎﺏ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻩ و ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘًﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوﻉ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺑﻨﯿﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺯﻩﻫﺎی ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁوﺭﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺳﺮ ﺻﺎﻑ و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب

ﻋﻤﺪﻩ ﺷﯿﺮﺁﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﻄﺎﺭی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 75 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻠﻨﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻋﯿﻨًﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺳــﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺍﮐﺘﯿﻞ ﯾﺎ ﭼﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺯوﻩﺍی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟــﯽ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾـــﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼـــﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی روی لوله‌های آزبست

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی روی لوله‌های آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی روی لوله‌های آزبست

ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﻏﻮﺏ و ﺩﺭ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪوﺩ 15 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺍﺯ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮﺩ
ادامه مطلب

مشخصات لوله های پی.وی.سی

مشخصات لوله های پی.وی.سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

مشخصات لوله های پی.وی.سی

گروه مصالحی که با عنوان پ ی.وی.سی سخت نامگذاری شده است، یکی از مهمترین مصالح ساخته شده در چند دهه گذشته می باشد. با اضافه کردن نرم کننده به پی.وی.سی، لوله نرم تولید می شود.
ادامه مطلب

اتصالات لوله های پی.وی.سی

اتصالات لوله های پی.وی.سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

اتصالات لوله های پی.وی.سی

اتصال لوله های پی.وی.سی به سه روش که در بندهای بعد توضیح داده خواهد شد، قابل انجام است. پیمانکار باید با توجه به نوع لوله و اتصال موردنظر که در مشخصات طرح درج گردیده است، نسبت به انجام اتصالات لوله در قسمتهای مختلف طرح اقدام نماید. چنانچه پیمانکار در انجام اتصالات فوق، به علت محدودیت هایی که ذکر خواهد گردید، ایراد و یا اشکالی مشاهده نماید، باید مراتب را کتباً به مهندس مشاور اعلام و کسب تکلیف نماید.
ادامه مطلب

انشعابات لوله های پی.وی.سی

انشعابات لوله های پی.وی.سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

انشعابات لوله های پی وی سی

گرفتن انشعابات از لوله های پی.وی.سی به روشهای زیر انجام می شود: الف- استفاده از یک قطعه پی.وی.سی نیم استوانه که به صورت تزریقی تهیه شده است و روی آن انشعاب تعبیه گردیده است. این قطعه با چسب مخصوص به جدار خارجی لوله چسبانیده میشود.
ادامه مطلب

حمل و نقل لوله های پی وی سی

حمل و نقل لوله های پی وی سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

حمل و نقل لوله های پی وی سی

در حمل و نقل لوله های پی.وی.سی، توجه به نکات عمده زیر ضروری است. الف – برای حمل و نقل لوله های پی.وی.سی از محل کارخانه به انبارها و یا به کارگاه، پیمانکار باید از وسایل نقلیه با کف صاف استفاده نماید. کف وسیله نقلیه باید عاری از میخ یا قسمتهای تیز یا برآمده باشد. هر لوله باید در جهت طولی و بصورت یکنواخت روی تکیه گاه قرار گیرد.
ادامه مطلب

تخلیه و باراندازی لوله های پی وی سی

تخلیه و باراندازی لوله های پی وی سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

تخلیه و باراندازی لوله های پی وی سی

مسئولیت نحوه بارگیری از محل تحویل و تخلیه لوله در محل کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. تخلیه لوله های بسته بندی شده ترجیحاً، باید توسط وسایل مکانیکی صورت گیرد. به هر صورت، تخلیه لوله می تواند تک تک و به صورت دستی نیز انجام شود. در موقع تخلیه لوله به صورت بسته بندی و یکجا با وسایل مکانیکی، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
ادامه مطلب

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪﺍی، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺳﻪﺍی ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻗﺖﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﺧﺎک ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺯﻧﺪﻩ ﺭوی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی پی وی سی

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی PVC

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی PVC

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ، ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺻﺪﻣﻪ و ﯾﺎ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﺩ.
ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت لوله PVC

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت لوله پی وی سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت لوله PVC

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ و ﺭﻗﻮﻡ ﺁﻥ ﻃﻮﺭی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ و ﺷﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و تکمیلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پی وی سی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و تکمیلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و تکمیلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی PVC ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐﺷﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﺮﺍﻑ و ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺷﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﻮﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯿﻬﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ لوله پی وی سی

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ