پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب – نشریه 303

نشریه و دستورالعمل 303

مشخصات فنی عمومی خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره 303

استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی (توجیه فنی و اقتصادی)، کیفیت اجرا و نحوه نگهداری و بهره‌برداری (عمر مفید) طرح‌های عمرانی از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است.

وجود استانداردها، ضوابط، مشخصات فنی و آیین نامه‌های ملی در هر کشور، نشانه رشد و توسعه آن کشور است. در این راستا نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور، به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی برای مراحل مختلف مطالعه، اجرا و نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌ها را مورد تأکید قرار داده است.

به منظور ایجاد هماهنگی و مشخصات فنی عمومی خطوط لوله آب و فاضلاب شهری مطلب حاضر با عنوان وحدت نظر در روش اجرای کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات داخلی و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، البته با توجه به استانداردها و دستورالعمل های معتبر بین المللی، تهیه و تدوین گردیده است.

این مطالب در برگیرنده کارهای مربوط به خطوط لوله انتقال آب در خارج و داخل شهرها، خطوط لوله شبکه‌های توزیع آب، هدف، دامنه کار و » خطوط لوله شبکه‌های جمع‌آوری و دفع آب باران، آبهای سطحی و فاضلاب بوده و در شش فصل، با عناوین کارهای لوله گذاری و شبکه جمع‌آوری فاضلاب و آب» ،«کارهای خطوط انتقال آب و شبکه توزیع» ،« نکات مشترک لوله گذاری » تهیه و ،«لوله رانی» و «پوشش‌های حفاظتی و کارهای تکمیلی» ،«متعلقات، شیرآلات، سازه‌های اتصال و ضربه گیرها» باران تدوین شده است.

به علت فقدان استانداردهای لازم و کافی در موارد اشاره شده فوق الذکر در داخل کشور، در تهیه و تدوین مشخصات فنی حاضر و به منظور آشنایی هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران اجرا کننده طرحها، تلاش شده است تا حداقل اطلاعات لازم در مورد مصالح مصرفی در طرح و طراحی، علاوه بر مشخصات فنی و اجرایی کار، در نشریه ارائه شود.

ﻧﮑﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی خطوط آب و فاضلاب

ﻧﮑﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

2-1 ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و لوله کشی آب

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟــﻪ ﺁﺏ، ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ و ﺁﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺍﺳﺖ. ﻧﺤﻮﻩ و ﺗﺮﺗﯿﺒــﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﻓﻨﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی خطوط آب و فاضلاب

ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩو – نشریه 303

5-2-1 ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی

ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﺭﯾﺴﻪﮐـــﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ، ﺣﻔﺎﺭی ﺗــﺮﺍﻧﺸﻪ، ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻧﺼﺐ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨــﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺍﯾــﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣــﻞ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮﮐﺎﺭ، ﺗﻤﯿﺰﮐﺎﺭی و ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ، ﺑﻮﺗﻪﮐﻨﯽ، ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺠﺎﺭ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ادامه مطلب
 

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ خطوط آب و فاضلاب

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ خطوط آب و فاضلاب

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی و ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﭙﻪﻣﺎﻫﻮﺭ و دوﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺮوﻉ ﮐﺎﺭ ﺣﻔﺎﺭی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی، ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﭘﯽﺳﺎﺯی، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﺠﺪﺩ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ و ﺷﮑﻞﺩﺍﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم-نشریه 303

7-2-1 ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮی ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺫﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی (ﻃﻮﻝ ﺧﻂ) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ. ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺭوﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.

ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

8-2-1 ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺋﻮﺱ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ، ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ (ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ) ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ و ﻗﻄﺮ ﺁﻥ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ.

ادامه مطلب

بستن و جازدن خطوط آب و فاضلاب

بستن و جازدن خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

بستن و جازدن لوله‌های آب و فاضلاب

ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺍﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻋﻤﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻧﺤﻮﻩ ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺐ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﺯﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ

ادامه مطلب

آزمایش هیدرو استاتیک و ضد عفونی کردن

 آزمایش هیدرو استاتیک و ضد عفونی کردن

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ (ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ) و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﯾﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ :
•اﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﻓـﺸﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ.
•ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺪوﻥ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟـﻮﺩﮔﯽ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎﺭی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو خطوط آب و فاضلاب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎﺭی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎﺭی و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏﺭو خطوط آب و فاضلاب

ﺁﺩﻡﺭوﻫﺎ و ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺏ ﺑﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺑﺒﻨﺪی ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو، ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺑﯿﻦ ﺩو ﺁﺩﻡﺭو ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ (ASTM C-924, ASTM 969, DIN EN 1610) ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪخطوط آب و فاضلاب

ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک و ﺗﺮﺍﺯ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤــﻮﻃﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ : – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺭوﺵ ﺣﻔﺎﺭی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺭوﺵ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺟﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی ﺷﺪﻩ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭ – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺭوﺵ ﺑﺮﺍی ﮐﻨﺘﺮﻝ و ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺁﺑﻬﺎی ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ادامه مطلب

ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ

ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ در خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ در خطوط آب و فاضلاب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨــﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑـﺮﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪوﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺹ2 ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺭوی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

برخورد با تاسیسات شهری

برخورد با تاسیسات شهری

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

برخورد با تاسیسات شهری هنگام اجرای خطوط آب و فاضلاب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨــﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑـﺮﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ. ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪوﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺹ2 ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺭوی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ـ ﺑﺨﺶ ﺩوم – نشریه 303

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ اجرای خطوط آب و فاضلاب

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ و ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

لوله‌های فولادی بدون درز

لوله های فولادی بدون درز

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

لوله های فولادی بدون درز

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :

– ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ

– ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

– ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ

ادامه مطلب

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی  ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی آب و فضلاب

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی شامل چهار مورد زیر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ISIRI -421 )

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ISIRI -422 )

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ANSI /AWWA C 200 )

– ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ISO 559 )

ادامه مطلب

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی در خطوط آب و فاضلاب

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ وﺭﻕ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ که در ادامه مطلب ذکر شده است ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﻫﺎی ﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 12 ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻔــﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ وﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ، ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

حفاظت در مقابل خوردگی و تعمیرات خطوط آب و فاضلاب

حفاظت در مقابل خوردگی و تعمیرات خطوط آب و فاضلاب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

حفاظت در مقابل خوردگی و تعمیرات خطوط آب و فاضلاب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﺏ و ﺧﺎک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻟﺬﺍ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺁنها و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی، ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰوﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ وﺍﺭﺩ ﻧشوﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻟﻮﺍﺯﻡ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﭘﺮوژﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺷﺮوﻉ ﺣﻤﻞ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎوﺭﺕ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺁﺑﺮﺍﻩﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ادامه مطلب

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ و ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪﺍی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺁﺳﺘﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ و ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ و ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰﺭگ، ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی، ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی و ﻧﺼﺐ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍی ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﯾﻖ ﺁﻧﻬﺎ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩو ﻋﺪﺩ ﭘﺸﺘﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺭوی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﻩ، ﺳﺒﻮﺱ، ﺧﺎک ﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

رعایت نکات عمده زیر برای برقراری تمام انواع اتصالی ها ضروری است.
پیمانکار موظف است تمامی لوله ها، شیرآلات و متعلقات مورد نیاز برای نصب ، همچنین تمامی ماشین آلات و ابزار لازم برای بلند کردن، جابجا کردن ، خواباندن لوله در ترانشه را طبق نظر مهندس مشاور تهیه نماید . تعداد و قدرت دستگاه های بلند کننده متناسب با قطر و وزن لوله بوده به طوری که اطمینان حاصل گردد که لوله ها تحت تنش غیر متعارف قرار نگرفته و در حین بلند کردن و خواباندن لوله در ترانشه، عایق آنها صدمه نبیند.

ادامه مطلب

لوله گذاری در شرایط خاص

لوله گذاری در شرایط خاص

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

لوله گذاری در شرایط خاص

خط لوله فولادی که بالای سطح زمین نصب می شود حسب مورد ممکن است روی سطح زمین و یا خاکریز و یا پایه های خاص نصب شود.
در مواردی که خط لوله فولادی روی سطح زمین طبیعی یا روی خاکریز نصب می شود، لازم است هر شاخه لوله روی چند تکیه گاه قرار گرفته و تکیه گاه ها طوری طراحی شوند که زیر لوله بالاتر از سطح زمین طبیعی یا خاکریز حفظ شده تا از تماس لوله با خاک جلوگیری شود. استقرار لوله در تکیه گاه باید طوری باشد که لوله را در جای خود محکم نگهدارد.

ادامه مطلب

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی، ﻣﻮﺍﺭﺩی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ، ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻩ و ﺁﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی

 ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺍﺯ ﺳــﺎﯾﺮ ﻟـﻮﻟـﻪﻫﺎ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺵ و ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﯾًﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.

ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸـــﺎوﺭ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ » ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺧﺎک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻗﻠﻮﻩ و ﭘﺎﺭﻩ ﺳﻨﮓ، ﺧﺎک ﯾﺦ ﺯﺩﻩ، ﻣﻮﺍﺩ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺁﻟﯽ، ﺯﺑﺎﻟﻪ و ﺧﺎﮐﻬﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، ﺫﻏﺎﻝ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ اول – نشریه 303

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮی (ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻂ)، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺝ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺮوﻉ و ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺡ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ » ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘــﺮی ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎک و ﺁﺏ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و وﺯﻥ ﺯﯾـﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭگ، و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ﻧﺼﺐ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺴـﻮﺥ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

انواع اتصال‌های لوله چدن معمولی و لوله چدن نشکن

انواع اتصال‌های لوله چدن معمولی و لوله چدن نشکن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

انواع اتصال‌های لوله چدن معمولی و لوله چدن نشکن

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻟﻬﺎی ﻣﺤﺪوﺩ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 6 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 500 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و 9 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄـــﺎﺭ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 6 ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾـﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ..

ادامه مطلب

محافظت لوله‌های چدن در برابر خوردگی

محافظت لوله‌های چدن در برابر خوردگی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

محافظت لوله‌های چدن در برابر خوردگی و تعمیرات آن

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻟﻬﺎی ﻣﺤﺪوﺩ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 6 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 500 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و 9 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄـــﺎﺭ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 6 ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾـﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ..

ادامه مطلب

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های چدنی

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های چدنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های چدنی

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮًﺍ ﺍﺯ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ چدن , اتصالات و شیر آلات

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ چدن , اتصالات و شیر آلات

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ چدن , اتصالات و شیر آلات

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﯿﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺴﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ) ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺭوی ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﻔﺎﺭی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺣﺪوﺩ 10 ﺍﻟﯽ 15 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ و ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن | نصب لوله چدن بصورت خم و در قوس | نصب لوله چدن در شیب

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺁﮔﺎﻩ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ( لوله چدن ) ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎﺹ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

نصب لوله چدن و لوله گذاری در حالتهای خاص و غیر معمول

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ و ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺧﻂ ﻟـﻮﻟـﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑــﺎﺭﺑﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﮐﻤﺘـــﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﯿـــﻞ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎی ﻟﺠﻨﯽ و ﺁﺑﺪﺍﺭ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺯﻣﯿــﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻫﮑﺸﯽ، ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﻧﻤـــﻮﺩﻥ ﺧﺎﮐﻬﺎ، ﺑﺎﺭ وﺍﺭﺩﻩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ و ﻟﺮﺯﺷﻬﺎی ﺁﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐــﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤــﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ادامه مطلب

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩو ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑــــﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺮوﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑــﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑــﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑـــﺮﺵ ﻣﺴﻠﺢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺎﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮﺭی و ﯾﺎ ﺍﺭﻩﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺮﻗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﺵ ﮔﺎﺯی (ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﮐﺴﯽ ﺍﺳﺘﯿﻠﻦ) ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

ادامه مطلب

نکات عمومی در نصب لوله های چدنی

نکات عمومی در نصب لوله های چدنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

نکات عمومی در نصب لوله های چدنی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻃﻮﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ و ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﺍوﯾﻪ ﻣﺠﺎﺯ، ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮو ﺭﻓﺘﮕﯽ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺩو ﺧﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺩو ﺧﻂ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ (ﺧﻂ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻂ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍی ﻓﺮو ﺭﻓﺘﮕﯽ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﺩﯾﮕﺮی (ﺧﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـــﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻂ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑـــﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ و نصب انواع اتصالات و پشت بندها

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ چدن و ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﻦ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺗـــﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑـــﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺭوﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻟﺰوﻡ ﺍﺧﺬ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩو ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی DIN و AWWA ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

خاکریزی نهایی و خاکریزی مقدماتی در خطوط لوله چدن

خاکریزی نهایی و خاکریزی مقدماتی در خطوط لوله چدن

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

خاکریزی نهایی و خاکریزی مقدماتی در خطوط لوله چدن

ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی DIN و AWWA ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

معرفی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و انواع لوله‌های بتنی

معرفی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و انواع لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

معرفی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و انواع لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 300 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ

ادامه مطلب

استانداردهای بین المللی تولید انواع لوله ‌های بتنی

استانداردهای بین المللی تولید انواع لوله ‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

استانداردهای بین المللی تولید انواع لوله ‌های بتنی

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺯﯾﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺫﯾﻼً ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﮐﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦﮐﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ، ﻫــﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻼً ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﺎﺭ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﺩﺭ ﮔﺮوﻩﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ادامه مطلب

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله‌های بتنی

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﺧﺼﻮصا ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ و ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ و ﮐﺎﻣﻼً ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ)، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله بتنی

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله بتنی

ﮐﻠﯿﺎﺕ و ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی وﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺏ ﺁﻧﻬﺎ و ﻓﺸﺎﺭ ﻟﻪﺷﺪﮔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی لوله و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله‌های بتنی و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی لوله و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله‌های بتنی و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی لوله و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله‌های بتنی و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻﺩی و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺪوﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻﺩی و ﺑﺎ ﺩو ﻻﯾﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

ادامه مطلب

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی‌

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی

ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻟﻮﻟﻪ، وﺍﺷﺮ، ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﺭوﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

نصب متعلقات و شیر آلات بر روی لوله‌های بتنی‌

نصب متعلقات و شیر آلات بر روی لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نصب متعلقات و شیر آلات بر روی لوله‌های بتنی

ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰی ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻣــﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭوﺵ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑـــﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﺑـــﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺳﻨﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

اﺻﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌

اﺻﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ و ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ و ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻓﻠﻨﺞ ﺩﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻓﻠﻨﺞﺩﺍﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼــﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﻩ1 ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩو ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﮏ ﺳﺮ ﻓﻠﻨﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

نصب لوله‌های بتنی در قوس و شیب‌

نصب لوله‌های بتنی در قوس و شیب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نصب لوله‌های بتنی در قوس و شیب

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﺮ ﺷﺎﺧـﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ و ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺍوﯾﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﺠﺎﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤـــﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

نصب لوله‌های بتنی روی زمین‌

نصب لوله‌های بتنی روی زمین

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نصب لوله‌های بتنی روی زمین

ﻣﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻬﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮﺳﺮیﻫﺎ ﺭوی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻧﺼﺐ ﻟــﻮﻟــﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﻋﺒﻮﺭﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در نصب لوله بتنی‌

ﻋﺒﻮﺭﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در نصب لوله بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

ﻋﺒﻮﺭﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در نصب لوله بتنی

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﻣﻮﺍﻗﻊ و ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻋﺒﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎﺕ وﺍﺭﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ادامه مطلب

نکاتی قابل توجه در نصب لوله های بتنی‌

نکاتی قابل توجه در نصب لوله های بتنی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

نکاتی قابل توجه در نصب لوله های بتنی

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ , ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪ, ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ, ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ, ﺷﻨﺎوﺭﺷﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی و خاکریزی مقدماتی ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟــﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻧــﺪﺭﺕ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻﺩ و ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

آزمونهای نهایی , راه اندازی خط لوله بتن و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ‌

آزمونهای نهایی , راه اندازی خط لوله بتن و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

آزمونهای نهایی , راه اندازی خط لوله بتن و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺘﺮک ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮی و ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻏﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان‌

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺨﻠــﻮﻁ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺑـــﺎ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺁﺯﺑﺴﺖ (ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮﺯ) ﺗـــﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1931 ﻣﯿﻼﺩی ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ و ﺧﺼﻮصا ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒــــﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺛﻘﻠﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍی ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ آزبست

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ آزبست

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺩو ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠــﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩو ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩو ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺯ ﺩو ﺳﺮ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

دستور العمل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

لوله آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

دستور العمل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﭘﻮ و ﯾﺎ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

پوششها , بارگیری و حمل لوله‌های آزبست

لوله آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

پوششها , بارگیری و حمل لوله‌های آزبست

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﯿﺎﺯی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﺎﺹ ﻧﺪﺍﺭﺩ، وﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﺒﺎﺭ و ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺒﺎﺭ و ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های آزبست و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ‌ها

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های آزبست و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ‌ها

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های آزبست و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ‌ها

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ آربست و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و وﺍﺷﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ وﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست ﺩﺭ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺭﺩﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺭوی ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ‌ آزبست سیمان

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ‌

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻟﻮﻟﻪ‌ آزبست سیمان

ﺣﻔﺎﺭی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮوﻉ ﺣﻔﺎﺭی، ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺁﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﮔﺮﺩﺩ. ﺣﻔﺎﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﺮﺽ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ و ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻋﺮﺽ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺣﻔﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑـــﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ و ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 200 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ.

ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله آزبست

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ لوله آزبست

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺸﺖﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ.ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ و ﻧﺼﺎﺏ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻩ و ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘًﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوﻉ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺑﻨﯿﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺯﻩﻫﺎی ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁوﺭﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺳﺮ ﺻﺎﻑ و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب
 

ﻋﻤﺪﻩ ﺷﯿﺮﺁﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﻄﺎﺭی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 75 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻠﻨﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻋﯿﻨًﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺳــﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺍﮐﺘﯿﻞ ﯾﺎ ﭼﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺯوﻩﺍی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟــﯽ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾـــﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼـــﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی روی لوله‌های آزبست

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی روی لوله‌های آزبست

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی روی لوله‌های آزبست

ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﻏﻮﺏ و ﺩﺭ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪوﺩ 15 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺍﺯ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮﺩ

ادامه مطلب

مشخصات لوله های پی.وی.سی

مشخصات لوله های پی.وی.سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

مشخصات لوله های پی.وی.سی

گروه مصالحی که با عنوان پ ی.وی.سی سخت نامگذاری شده است، یکی از مهمترین مصالح ساخته شده در چند دهه گذشته می باشد. با اضافه کردن نرم کننده به پی.وی.سی، لوله نرم تولید می شود.

ادامه مطلب

اتصالات لوله های پی.وی.سی

اتصالات لوله های پی.وی.سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

اتصالات لوله های پی.وی.سی

اتصال لوله های پی.وی.سی به سه روش که در بندهای بعد توضیح داده خواهد شد، قابل انجام است. پیمانکار باید با توجه به نوع لوله و اتصال موردنظر که در مشخصات طرح درج گردیده است، نسبت به انجام اتصالات لوله در قسمتهای مختلف طرح اقدام نماید. چنانچه پیمانکار در انجام اتصالات فوق، به علت محدودیت هایی که ذکر خواهد گردید، ایراد و یا اشکالی مشاهده نماید، باید مراتب را کتباً به مهندس مشاور اعلام و کسب تکلیف نماید.

ادامه مطلب

انشعابات لوله های پی.وی.سی

انشعابات لوله های پی.وی.سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

انشعابات لوله های پی وی سی

گرفتن انشعابات از لوله های پی.وی.سی به روشهای زیر انجام می شود: الف- استفاده از یک قطعه پی.وی.سی نیم استوانه که به صورت تزریقی تهیه شده است و روی آن انشعاب تعبیه گردیده است. این قطعه با چسب مخصوص به جدار خارجی لوله چسبانیده میشود.

ادامه مطلب

حمل و نقل لوله های پی وی سی

حمل و نقل لوله های پی وی سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

حمل و نقل لوله های پی وی سی

در حمل و نقل لوله های پی.وی.سی، توجه به نکات عمده زیر ضروری است.
الف – برای حمل و نقل لوله های پی.وی.سی از محل کارخانه به انبارها و یا به کارگاه، پیمانکار باید از وسایل نقلیه با کف صاف استفاده نماید. کف وسیله نقلیه باید عاری از میخ یا قسمتهای تیز یا برآمده باشد. هر لوله باید در جهت طولی و بصورت یکنواخت روی تکیه گاه قرار گیرد.

ادامه مطلب

تخلیه و باراندازی لوله های پی وی سی

تخلیه و باراندازی لوله های پی وی سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

تخلیه و باراندازی لوله های پی وی سی

مسئولیت نحوه بارگیری از محل تحویل و تخلیه لوله در محل کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. تخلیه لوله های بسته بندی شده ترجیحاً، باید توسط وسایل مکانیکی صورت گیرد. به هر صورت، تخلیه لوله می تواند تک تک و به صورت دستی نیز انجام شود. در موقع تخلیه لوله به صورت بسته بندی و یکجا با وسایل مکانیکی، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪﺍی، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺳﻪﺍی ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻗﺖﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﺧﺎک ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺯﻧﺪﻩ ﺭوی ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی پی وی سی

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی PVC

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی PVC

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ، ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺻﺪﻣﻪ و ﯾﺎ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت لوله PVC

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت لوله پی وی سی

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت لوله PVC

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ و ﺭﻗﻮﻡ ﺁﻥ ﻃﻮﺭی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ و ﺷﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و تکمیلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پی وی سی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و تکمیلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و تکمیلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی PVC ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐﺷﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﺮﺍﻑ و ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺷﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﻮﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯿﻬﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ لوله پی وی سی

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ پنجم– نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻦ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭﯾﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻘﺎوﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪﺍی ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺩﺭﭘﻮﺵ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰﺍﺳﯿﻮﻥ ﺍﺗﯿﻠﻦ و ﺍوﻟﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩوﺩﻩ ﺁﻧﺘﯽﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭی ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ، وﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻢ، وﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺘﻮﺳﻂ و وﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺯﯾﺎﺩ، ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﺮ ﭼﻪ وﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭوﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟـــﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ و ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ، ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪﺍی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩﻥ و ﭘﺎﺋﯿﻦﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺰ، ﺍﺯ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ و ﺑﺪوﻥ ﻣﯿﺦ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ و ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺯﻧﺠﯿﺮ، ﻗﻼﺏ، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺨﺖ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍو ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و نصب ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فاضلابی

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و نصب ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و نصب ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻤﯿلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پلی اتیلن ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻤﯿلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پلی اتیلن ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻤﯿلی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پلی اتیلن ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ فاضلابی

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﺮﺍﻑ و ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ، ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ، ﺍﺯ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ پلی اتیلن ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ ششم– نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ پلی اتیلن ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ

ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوﺝ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻮﺍی ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ، وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﯾﺴﮑﻮﺍﻻﺳﺘﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺰﺵ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی لوﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس (G.R.P)

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی لوﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس (G.R.P)

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی لوﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس (G.R.P)

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺍوﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1948 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺍوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺭﺯﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻬﻮﻟﺖ، ﻧﺎﻡﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ و G.R.P ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻔﻬﻮﻡ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

لوله های فایبرگلاس عمدتاً با دو مشخصه فشار اسمی PN و SN طبقه بندی می گردند.
طبقه بندی فشار اسمی نشان دهنده حداکثر فشار در زمان کارکرد برحسب بار یا اتمسفر می باشد و به عمق دفن لوله بستگی ندارد. هر طبقه بندی فشار اسمی بر حسب عمق نصب لوله و شرایط بسترسازی و ترانشه می تواند با یک رده سختی ترکیب گردد.

ادامه مطلب

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺒﮏ ﺑﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻗﻄﺮ و ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺴﺎوی، ﺣﺪوﺩ 16 ﺩﺭﺻﺪ وﺯﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و 10 ﺩﺭﺻﺪ وﺯﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﮐﻤﺎﻧﺶ و… ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔـﺮﺩﻧﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺑﺪوﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑـــﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ 50 ﺳﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ عبارت است از: ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻏﻼﻑ و ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻓﻠﻨﺠﯽ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻓﻠﺰی و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻓﺸﺎﺭی.

ادامه مطلب

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪﺍی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺁﻥ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ

انبارداری لوله ها و متعلقات باید به نحوی باشد که ضمن سهولت در جابجایی و خارج نمودن مصالح مورد نیاز، از وارد آمدن صدمه و خسارت به آنها جلوگیری شود. در این رابطه حداقل نکات اساسی لازم الاجرا، در بخش نکات مشترک لوله گذاری منعکس و تذکر داده شده است.
حفاری ترانشه برای بستر سازی بر اساس اصول و مبانی مندرج در بخش نکات مشترک لوله گذاری و سایر موارد مندرج در این مشخصات انجام می شود.

ادامه مطلب

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فایبرگلاس

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فایبرگلاس

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فایبرگلاس

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺸﺖﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ و ﻧﺼﺎﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻩ و ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘًﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎﺹ، ﺑﺮﺵ و تعمیر ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎﺹ، ﺑﺮﺵ و تعمیر ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎﺹ، ﺑﺮﺵ و تعمیر ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﯿــﺮ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ، ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﺎﺭﺝ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﺎﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺫﯾﻼً ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ، ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻑ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺍﺳﺖ، ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ و ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺍﺭﺩﻩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎﻥ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﻠﻨﺞ ﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﺻﻄﮑﺎک ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﯿﻦ وﺍﺷﺮ و ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺍﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، نهایی و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، نهایی و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﺨﺶ هفتم– نشریه 303

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، نهایی و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ کردﻥ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺝ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺮوﻉ و ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ ﺍوﻝ – نشریه 303

لوله‌های چدن نشکن در اجرای خطوط آب و فاضلاب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﺳﺖ.ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﮐﺜﺮًﺍ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟـﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮفا ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﮐﺘﻔﺎ و ﺑﺮﺍی ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﺷــﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی در شبکه فاضلاب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی در شبکه فاضلاب

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی در شبکه فاضلاب : مشخصات , استانداردها و شناخت لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﯿﺮ ﺩﺍﯾﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

اتصالات و شیوه متصل نمودن لوله‌های بتنی

اتصالات و شیوه متصل نمودن لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

اتصالات و شیوه متصل نمودن لوله‌های بتنی

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺸﺎﺭی و ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ، ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. وﺍﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ASTM ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ و نصب لوله‌های بتنی

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ و نصب لوله‌های بتنی

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ و نصب لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺭوﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﯿﺮ ﺩﺍﯾﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

آب بندی و آزمایشهای فشار لوله بتنی

آب بندی و آزمایشهای فشار لوله بتنی

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ دوم – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی و ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ لوله‌های بتنی

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮی ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﺭوﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺍﻟﯽ 5 ﻣﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮوﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣًﻼ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺷﻮﻧﺪ وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺰ ﺭوی ﺧﻂ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ و ﻧﺸﺖ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻋﯿﻮﺏ ﻓﻮﻕ ﺭﻓﻊ ﺷﺪﻩ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ..

ادامه مطلب

لوله آزبست سیمانی در خطوط فاضلاب

لوله آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ سوم – نشریه 303

لوله آزبست سیمان

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ و ﻣﻮﺍﺩ ﺍوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ادامه مطلب

لوله های پی وی سی در شبکه فاضلاب

لوله های پی وی سی در شبکه فاضلاب

ﻓﺼﻞ سوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

لوله های پی وی سی در شبکه فاضلاب

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺯﺍوﯾﻪﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی لوله های پی وی سی

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی لوله های پی وی سی

ﻓﺼﻞ سوم ـ ﺑﺨﺶ چهارم – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی لوله های پی وی سی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐﺷﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺛﻘﻠﯽ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭوﺵ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺁﺏ ﯾﺎ ﺭوﺵ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﯿﻤﺎﻥ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ و ﻣﺤﺪوﺩﯾﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ در فاضلاب

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ در فاضلاب

ﻓﺼﻞ سوم ـ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ – نشریه 303

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ در فاضلاب

ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻋﯿﻨﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پلی اتیلن

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پلی اتیلن

ﻓﺼﻞ سوم ـ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ – نشریه 303

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی پلی اتیلن

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪﺍی ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ وﺍﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺩو ﺁﺩﻡ ﺭو ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍوﻝ ﺧﻂ (ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡﺭو) ﺷﺮوﻉ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮﻝ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻃﻮﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﻡﺭو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺩﻡﺭوی ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

لوله های فایبرگلاس در شبکه فاضلاب

لوله های فایبرگلاس در شبکه فاضلاب

ﻓﺼﻞ سوم ـ ﺑﺨﺶ ششم – نشریه 303

لوله های فایبرگلاس در شبکه فاضلاب

ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
استاﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﺑﻌﻀًﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼًﺎ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷـﺪﻩﺍﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ DIN 19565-Part 1 و ASTM D3262).

ادامه مطلب

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩوﻡ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی) ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺍﺷﺎﺭﻩﺍی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍٌ ﺍﺯ ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ادامه مطلب

متعلقات لوله های بتنی

متعلقات لوله های بتنی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

متعلقات لوله های بتنی

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﮐﺜﺮًﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻦ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﺑﺮﺍی ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺘﻨﯽ ﺛﻘﻠﯽ ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﺍﯾﺞ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

متعلقات لوله های آزبست سیمان

متعلقات لوله های آزبست سیمان

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

متعلقات لوله های آزبست سیمان

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ و ﺧﻄــﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ادامه مطلب

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪوﺩ ﺑﺮﺵ و ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻫﯽ، ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﮐﺎﺭ و ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪوﺩی ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪوﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮی، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ادامه مطلب

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪوﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟــﻮﻟــﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮﺵ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻫﯽ، ﺳﻪ ﺭﺍﻫﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺟﻮﺷﯽ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪوﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐــﺎﺭﮔــﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﮔــﺮﺩﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

ﮐﻠﯿﺎﺕ شیرهای پروانه‌ای

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوﺍﻧﻪﺍی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

ﮐﻠﯿﺎﺕ شیرهای پروانه‌ای | شیرهای قطع و وصل

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ و ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ و ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﻧﺼﺐ، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﺮ پروانه‌ای ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﺮ پروانه‌ای ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

شیرهای پروانه‌ای | ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﺮ پروانه‌ای ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺭوی ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ و ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺸﺘﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ، ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﭽﻬﺎی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﭽ‌‌ﻬﺎی ﮐﻼﻫﮏ، ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺑﺒﻨﺪ،  ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺭ و ﭘﯿﭽﻬﺎی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩو ﺳﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ادامه مطلب

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ شیرهای پروانه‌ای

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ شیرهای پروانه‌ای

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

شیرهای پروانه‌ای | ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ شیرهای پروانه‌ای

ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮑﺎﺭ ﺭوﺩ وﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺪﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍی ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. ﺳﯿﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺏ ﻧﺮﻡ (ﺑﺪوﻥ ﺍﻣﻼﺡ) و ﺩﺭ ﺩﻣﺎی 20 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ.ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺭوی ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوﺍﻧﻪﺍی ﺍﺯ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ DN350 و ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺩﯾﺴﮏ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ و ﻓﺸﺎﺭی ﻣﻌﺎﺩﻝ 1/5 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ادامه مطلب

کلیات شیرهای کشویی

شیرهای کشویی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

کلیات شیرهای کشویی یا همان شیرهای دروازه‌ای

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﻃﺮﺣ‌‌‌ﻬﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮی ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺭوﺷﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﻧﺼﺐ، ﺑــﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

نصب شیرهای کشویی

نصب شیرهای کشویی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

نصب شیرهای کشویی ( شیرهای دروازه‌ای )

ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻪ ﺩو ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺩﺭ ﺭوﺵ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺩﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺁﭼﺎﺭ ﺷﯿﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﺳﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﯿﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺯ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ادامه مطلب

آزمایش‌های شیر کشویی

آزمایشهای شیر کشویی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

آزمایشهای هیدرو استاتیک و کارخانه‌ای شیر کشویی

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ و ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺪوﻝ (5-2-4) ﺩﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍی ﻣﺘﺪﺍوﻝ ﺑﻪ ﺭوی ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺭوی ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ

ادامه مطلب

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺸﺎﺭ و ﺟﺮﯾﺎﻥ

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺸﺎﺭ و ﺟﺮﯾﺎﻥ

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

کلیات و استانداردهای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺸﺎﺭ و ﺟﺮﯾﺎﻥ

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﯾﺎﻥ و ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﺷﻬﺮی ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﯾﺎﻥ و ﻓﺸﺎﺭ، ﺭوﺷﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﻧﺼﺐ، ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

شیرهای یک طرفه

شیرهای یک طرفه

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

کلیات و استانداردهای شیر یکطرفه

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺁﺏ و ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮی ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺭوﺷﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﻧﺼﺐ، ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

شیرهای هواگیری

شیرهای هواگیری

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

کلیات و استانداردهای شیرهای هواگیری

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮﺍﮔﯿﺮی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺧﻄﻮﻁ ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺁﺏ و ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮی ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺭوﺷﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﻧﺼﺐ، ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

کلیات و استانداردهای آزبست سیمان‌

شیر آتشنشانی

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

کلیات و استانداردهای شیر آتشنشانی

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭوﺷﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﻧﺼﺐ، ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻥ

اندازه گیرهای جریان

ﻓﺼﻞ چهارم ـ ﺑﺨﺶ دوم – شیرها

کلیات کنتورها و اندازه‌گیرهای جریان

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻥ ( کنتور ) ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﻫﺎی ﺟﺮﯾــﺎﻥ ﺑﻪ ﺭوﺷﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﻧﺼﺐ، ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ

ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ

ﻓﺼﻞ پنجم ـ ﺑﺨﺶ اول- نشریه 303

ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺪوﺩ ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺪوﺩ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺯﻧﮓﺯﺩﮔﯽ و ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﺯﻧﮓﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺁوﺭﺩﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺩﺭ ﺁﺏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ و ﺗﯿﺮﮔﯽ) و ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺑﺮی ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ادامه مطلب

پوشش لوله های فولادی با مواد قیری یا قطرانی به طریق گرم

پوشش لوله های فولادی با مواد قیری یا قطرانی به طریق گرم

ﻓﺼﻞ پنجم ـ ﺑﺨﺶ دوم- نشریه 303

پوشش لوله های فولادی با مواد قیری یا قطرانی به طریق گرم

ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﯾﺎ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮕﯽ و ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﯿﺮی (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭ و ﻧﯿﺮوی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁوﺭﺩﻩ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ادامه مطلب

ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺩ

ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺩ

ﻓﺼﻞ پنجم ـ ﺑﺨﺶ دوم- نشریه 303

ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺩ

ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭ و ﻧﯿﺮوی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه مطلب

ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻊ

ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻊ

ﻓﺼﻞ پنجم ـ ﺑﺨﺶ ششم- نشریه 303

ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻊ

ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭوﮐﺎﺭ و ﯾﺎ ﺩﻓﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭ ﺁﺏ ﻏﯿﺮﺣﻼﻝ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺳﺪ.

ادامه مطلب

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﻓﺼﻞ پنجم ـ ﺑﺨﺶ هفتم- نشریه 303

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﻣﺬﺍﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﻣﺬﺍﺏ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ و ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﻣﺬﺍﺏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍوﻡ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺹ، ﺗﺎ 70 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ادامه مطلب

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up