پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی آﺑﻴﺎری اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪی زﻣﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺼﺎت آب و ﺧﺎک، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژی، زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد میﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

1- ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ درﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

2 – ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و آﺑﻴﺎری ﺛﻘﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲﺗﺮ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.

3 – ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻛﻪ در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ آﺑﻴﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﺿﺮوری ﻣﻲ‌ﺳﺎزد (ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺦ‌ﺑﻨﺪان). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻃﺮح و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻴﺎری در ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﻴﺎری

از روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر درآﻣﺪه ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ(B/c) 2، ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ (B-C) و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﺮح‌های آﺑﻴﺎری و زﻫﻜﺸﻲ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد:

درآﻣﺪﻫﺎ

در ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﻴﺎری، درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻣﻮردﻧﻈﺮ) در ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

در ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﻴﺎری، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح، ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ آب در ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ آﺑﻴﺎری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری، ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری (ﺟﺪول (29-1 ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺟﺰء ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش اﺳﻘﺎﻃﻲ اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﺴﺮ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺒﺪا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺿﺮب ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (CRF) اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از راﺑﻄﻪ 41-1 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
CRF = ( i (1 + i) n ) / (1 + i) n −1

CRF : ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری (اﻋﺸﺎر)
i : ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه (اﻋﺸﺎر)
n : ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه (ﺳﺎل)

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ در ﺟﺪول 29-1 اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

در ﻫﺮﻳﻚ از روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری، ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ آﺑﻴﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﺪول 30-1 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ

در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺑﻪ ازای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
Pf = P × Pu × Ts

Pf : ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژی (رﻳﺎل)
P : ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ (ﻛﻴﻠﻮ وات)
Pu : ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ ﺳﻮﺧﺖ (رﻳﺎل ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ)
Ts : زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری (ﺳﺎﻋﺖ)

ﺟﺪول -29-1 ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر [42]

*  در ﻣﻮاردی ﻛﻪ دو ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (/) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اوﻟﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات روی زﻣﻴﻨﻲ و دوﻣﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
** اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از Keller (1990) و Bliesner and Merrion (1988) ﮔﺮﻓﺘﻪ شده‌اند. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺠﺎرب ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺟﺪول -30-1 ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر [42]

*    ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﻴﺶ آﺑﻴﺎری و ﻳﺎ اوﻟﻴﻦ آﺑﻴﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.
**    ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻟﺺ آﺑﻴﺎری 25 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
***    ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻞ 2/47 ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
****    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮض ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﺮای ﻫﺮ 60 ﻫﻜﺘﺎر و دور آﺑﻴﺎری دو روز.
*****    ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up