پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﻤﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

4-3-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی ﻣﺨﺼﻮﺹ

 ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﮐﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦﮐﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

– ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩو ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ و ﻧﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

– ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ و ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ، ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ، ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺩو ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ وﺳﻂ و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
لوله بتنی مسلحﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮ ﺭوی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﺍی ﺟﺎﮔﺬﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺪﻣﻪﺩﯾﺪﻩ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ و ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻠﻘﻮی و ﯾﺎ ﻣﻮﺭﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺵ و ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺯﺩﻥ، ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺭوی ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟــﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺫﮐـــﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8-3-2، ﺷﮑﻞ ﺗﯿﭗ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩو و ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐــﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗـــﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻧــﻮﻉ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻓﻮﻻﺩی و ﯾﺎ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻧﯿﺎﺯی ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ و ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﻓﻮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺪوﺭ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـــﺎﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ آﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤـــﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺩوﺭﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺧﻂ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ و ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩو و ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ

ﺷﮑﻞ : 8-3-2 ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩو و ﺳﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ


لوله بتنی مسلح
لوله بتنی مسلح


لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up