چکیده:

جمع پذیری حرارتی(Heat Shrinkability) و مقاومت در برابر شکست محیطی(Enviromental Stress Cracking Resistance) به عنوان دو خواص مهم برای پلی اتیلن در کاربردهایی مانند فیلم و لوله حائز اهمیت می باشند.هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر وزن مولکولی بر جمع پذیری حرارتی و مقاومت شکست محیطی پلی اتیلن سبک بود.همچنین اثر درصد کشش بر خواص جمع پذیری حرارتی پلی اتیلن سبک بررسی شد. بدین منظور آزمونهای جمع پذیری حرارتی و مقاومت شکست محیطی برای دو نمونه ی پلی اتیلن با وزن مولکولی متفاوت بر اساس استانداردهای مربوطه انجام شد. نتایج حاصل از آزمون جمع پذیری حرارتی نشان دادند که با افزایش درصد کشش میزان جمع پذیری حرارتی افزایش می یابد.از طرفی با افزایش درصد کشش میزان طول برگشت نشده در نمونه ی پلی اتیلن نیز افزایش یافت. نتایج حاصل از آزمون مقاومت شکست محیطی حاکی از آن بود که افزایش وزن مولکولی مقاومت شکست محیطی پلی اتیلن را نیز افزایش می دهد.