پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

تولید منهول پلی اتیلن

 
تولید منهول پلی اتیلن

خط تولید و ماشین آلات تولید منهول پلی اتیلن

منهول‌های پلی اتیلن پارس اتیلن کیش توسط عظیم‌ترین و  مدرنترین دستگاه‌های روتاری مولدینگ ( قالب گیری دورانی ) تولید میشود ،پارس اتیلن کیش اولین و بزرگترین واحد صنعتی در زمینه طراحی، تولید و ساخت منهول های استاندارد پلی اتیلن در کشور می باشد .این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص و با تجربه در صنعت پلی اتیلن توانسته به تکنولوژی ساخت دستگاه های قالب گیری چرخشی (روتاری مولدینگ ) دست یابد. فرآیند تولید منهول پلی اتیلن شامل پنج مرحله، ساخت الگو، ساخت قالب، ذوب مواد، ریختن مواد و در نهایت خنک کردن است. خط تولید منهول پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های تولید منهول در دنیا می‌باشد. منهول های پارس تیلن کیش با توجه به نیاز و کاربری مختلف طراحی شده و دارای استانداردهای ملی و بین اللمللی می‌باشد و با استفاده از تکنولوژی روتاری مولدینگ (قالب گیری چرخشی) تولید می‌شود. مواد اولیه به صورت گرانول می‌باشد که در ابتدا بوسیله‌ی آسیاب میکرونیزه (Pulverize ) با سرند مخصوص جهت تولید پودر از مواد پلی اتیلن از سایز 300 تا 1200 میکرون ، به پودر تبدیل می‌شود و پس از آنکه قالبهای مخصوص به بازوهای دستگاه روتاری متصل شد داخل قالب ریخته می‌شود. و پس از آن قالب‌ها به صورت چرخشی درون کوره دستگاه روتاری و تحت حرارت بالا و تحت کنترل در زمان کاملا دقیق قرار می‌گیرد و بعد از سپر شدن زمان دقیق حرارت دهی و در پایان پروسه تولید مرحله خنک کردن انجام می‌شود.تولید منهول پلی اتیلن مراحل بالا که بصورت کاملا خلاصه شده و به زبان ساده تولید منهول پلی اتیلن را شرح داد اما از اهمیت قالب و کیفیت و ساخت قالب نباید به سادگی گذر کرد, منهول های پلی اتیلن با قالب‌های خاصی ساخته می‌شوند.ی ک ماشین روتاری مولدینگ متشکل است از اجزای : سه یا چهار بازوی مجهز به فر، یک سیستم خنک کننده و دو یا تعداد بیشتر ایستگاه بارگیری مواد خام و یک دریچه خروجی محصول نهایی است. جهت پیشنهاد میشود مطلب روتاری مولدینگ چیست ؟ را مطالعه نمائید.

فرایند تولید منهول پلی اتیلن با دستگاه روتاری مولدینگ

ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺎﻟﺐ منهول

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ منهول (ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﺎز و ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﯿﻨـﯽ از مواد پلی اتیلنی که به صورت پودر درآمده است در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘﺪار مواد پلی اتیلن ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ﮔﺮﻣﺎ دﻫﯽ قالب منهول

ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻮل دو ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ در داﺧﻞ ﮐﻮره ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﺎﻟﺐ از ﮐﻮرهﻫﺎی ﮔﺮدش ﻫﻮای داغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻮره از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮاره ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ پلی اتیلن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺴﺒﯿﺪن پلی اتیلن ﭘـﻮدری ﺑﻪ دﯾﻮاره داﺧﻠﯽ ﺣﻔﺮه ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ پلی اتیلن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺛﻘﻠـﯽ، داﯾﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺣﻔﺮه ﻗﺎﻟﺐ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﺣﻔﺮه اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪاری از مواد پلی اتیلن را ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻗـﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ پلی اتیلن ﻗـﺮار میگیرند . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ روتاری مولدینگ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ (ﻧﺴﺒﺖ دوران) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﻋﺖ دوران ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ (ﺑﺎزو) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ دوران آن در ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﯽ (ﭘﻠﯿﺖ). ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود، ﻧﺴﺒﺖ 4 ﺑﻪ 1 اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻮل دو ﻣﺤﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﭼـﺮﺧﺶ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﻪ و اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ، ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درون ﮐﻮره ﻗﺮار دارد ﮔـﺮم ﻣـﯽﺷـﻮد و ﮔﺮﻣـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ دﯾﻮاره آن ﺑﻪ ﭘﻮدرﻫﺎی پلی اتیلن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﭘﻮدرﻫﺎ ﺑـﻪ دﯾـﻮاره ﺣﻔﺮه ﻗﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮده ﭘﻮدری ﺳﺴﺖ در ﻣﺠﺎورت دﯾـﻮاره ﺣﻔـﺮه ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد, ﭘﺲ از آن ﺑـﺎ اداﻣـﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧـﻪ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ، ﺗـﻮده ﭘـﻮدری پلی اتیلنی رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﻫﻮای ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﯿﻦ ذرات ﭘـﻮدر پلی اتیلن ، ﮐﻮﭼـﮏ و ﮐﻮﭼـﮏﺗـﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮده ﭘﻮدری پلی اتیلن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺬاﺑﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه، ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺬاب ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮏﺗـﺮ ﺷـﺪه، در اﻧﺘﻬـﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﺧﻨﮏ ﮐﺎری قالب منهول

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺎ ﺳـﺮد ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا پلی اتیلن درون آن ﻧﯿـﺰ ﺳـﺮد ﻣﯽﺷﻮد و منهول پلی اتیلن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد.

ﺗﺨﻠﯿﻪ منهول از قالب

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎﻓﯽ ﺳـﺮد ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﺐ از درون آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.

 

ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﺗﻮﻟﯿـﺪ منهول پلی اتیلن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوری ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﺗﻮﻟﯿـﺪ منهول پلی اتیلن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوری ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ

    تولید منهول پلی اتیلن   تولید منهول پلی اتیلن   تولید منهول پلی اتیلن

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up