هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شهرت نیروی فروش بر وفاداری مشتریان )مورد مطالعه: شرکت پارس اتیلن کیش( بوده است. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی همبستگی می باشد. در ابتدای این تحقیق به – فرضیات و اهداف تحقیق و ضرورت آن پرداخته شده است و سپس با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینه آن پرسشنامه ای تدوین گردید که تایید روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت و برای 1 ( بدست آمد که در میان نمونه آماری . تعیین پایایی آن نیز از آلفای کرون باخ استفاده شد که مقدار) 83 تحقیق که 231 نفر از مشتریان شرکت پارس اتیلن کیش بودند به روش نمونه گیری در دسترس بین آنها پخش گردید و داده ها جمع آوری گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان میداد که شهرت نیروی فروش بر ارزش اقتصادی، کارایی خدمات، برتری خدمات و لذت بخشی متقابل تاثیر مثبت داردبرتری خدمات بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت دارد تعامل لذت بخش بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت دارد.

عوامل مؤثر بر خرید

مقدمه:

این فصل که کلیاتی از تحقیق را بیان می نماید ، قصد دارد خواننده را با چکیده ای از مطالبی که در این پایاننامه آمده است و با ارائه توضیحاتی کلیدی از آنچه در سایر فصول خواهد آمد آشنا سازد و در درک و تحلیل آن کمک شایانی می کند. لذا در این فصل ابتدا مراتب به بیان مسئله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس اهداف اصلی و فرعی و همچنین فرضیات پژوهش بیان میشوند. همچنین به مفاهیم و نظریه ها و تعاریفی که در واقع در زمینه فروش، شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری شده است پرداخته خواهند شد. پس از آن روش تحقیقی که استفاده شده در این پژوهش به اختصار بیان میگردد و در نهایت قلمرو تحقیق یا درخصوص مکان مورد مطالعه توضیحات لازم مطرح می گردد. به این ترتیب خواننده با مطالعه این فصل با کلیاتی از تمام مطالب موجود و جمع آوری شده در این پایان نامه و پژوهش آشنا خواهد شد.