این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خریداران مراجعه کننده به فروشگاهها و پاسازهای لباس و پو شاک مرکز شهر اراک تشکیل می دهند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل قیمت، بالاترین تاثیر را برای خرید ناگهانی دارد. عوامل مؤثر بر خرید

مقدمه:

قصد و نیت یک عامل مهم در ساختار نگرش است و می تواند رفتار واقعی را پیش بینی نماید. وقتی قصد خرید بیشتر باشد، احتمال خرید نیز زیادتر است، بنابراین قصد خرید، مهمترین عامل پیش بینی برای رفتار خرید است ) لانگ یی لین و جوچی لیائو، 2102 .) و از آن جایی که مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی فعالیتهای بازاریابی هستند، بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده آغاز می شود . مطالعه و بررسی عواملی که بر روی رفتار مصرف کننده تاثیرگذار هستند و بررسی میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی رفتار، باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار مصرف کننده می گردد که بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود محصولی را ارائه نمایند که با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان انطباق بیشتری داشته باشد و به تعبیر دیگر کالایی را ارائه نمایند که برآیند عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان باشد و حداکثر رضایت آنان را تامین نماید )صفرزاده .) و همکاران، 0931 درحوزه رفتار مصرف کننده انواع خرید ها مطرح می شود که یکی از طبقه بندیهای آن شامل خریدهای برنامه ریزی نشده و خریادهای ناگهاانی است .خرده فروشان و بازاریابان نیاز دارند بدانند، چگونه می توانند از یکدیگر در بازار برای بدست آوردن سهم بیشتر از خرید ناگهاانی و بدون برنامه ریزی مشتریان، پیشی بگیرند )جکولین و .) همکاران، 2102 در بازارهای امروز، سهم گستردۀ خریدهای آنی، تولیدکنندگان را وادار می کند عوامل مؤثر بر خریدهای آنی را شناسایی کنند و با تقویت آنها، برای افزایش فروش و سودآوری خود تلاش کنند تا بتوانند در عرصه رقابت، حضوری فعال داشته باشند و بقای خود را حفظ کنند. این ضرورت به این دلیل است که در ورای هر عمل خرید، یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است . مراحلی که خریدارطی می کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولها و خدماتی را خریداری کند . این مهم درمورد هر نوع خرید، از جمله خرید آنی صدق می کند.

نویسندگان: محمد مهدی محبی و رامین رباط میلی