چکیده:

در این تحقیق به توصیف و معرفی انواع نانو کامپوزیتها و بررسی انواع آنها و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده، سپس به تاریخچه نانو کامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنعت و بررسی ساختار و چگونگی شکل گیری تمام عوامل و پارامترهای تاثیرگذار روی ساختمان نانو کامپوزیت های پلیمری پرداخته خواهد شد.
در ادامه به معرفی انواع روشهای تهیه نانو کامپوزیت ها پرداخته شده و شرح در مورد انواع توزیع هایی که در روش محلول وجود دارد پرداخته می شود. انواع روشهای تهیه مورد استفاده در روش محلول و چگونگی واکنش بین اجزاء جهت تهیه نانوکامپوزیت های مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رئولوژی و عوامل موثر بر آن مانند رطوبت و کرنش و … مورد بررسی قرار می گیرد. در آخر هم به معرفی نانو کامپوزیت های گرما سخت و بررسی چگونگی تشکیل این نوع کامپوزیت ها و عوامل موثر بر آنها خواهیم پرداخت.