پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ

ﺗﺮاﻧﺴﻔورﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻟﺘﺎژ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪﻏﺎﻟﺒﺎً 20 ﻳﺎ 33 ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ اﻏﻠﺐ 400 وﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ از ﻧﻮع روﻏﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎر را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه (ﻛﻴﻠﻮوات) ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮی اﻳﺴﺘﮕﺎه (ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ آﻣﭙﺮ) ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد. اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN 42500 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 9-4 و ﺟﺪول 12-4 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺎرش ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدد:

− ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﻲ

− ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺼﺐ (ﻓﻀﺎی آزاد، ﻓﻀﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه)

− وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ ورودی

− وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ

− ﺗﻌﺪاد ﺗﭙﻬﺎ و ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ

− ﮔﺮوهﺑﺮداری ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

− ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ

− اﻣﭙﺪاﻧﺲ


ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ

− ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ

− ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ

− ﺣﻔﺎﻇﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

− ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

− ﻛﻼس ﻋﺎﻳﻘﻲ


ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ

5-12-4 ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻋﺎﻳﻖ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﻫﺎدی ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺲ و ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ رﺳﺎﻧﺎ، ﻋﺎﻳﻖ، ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮه ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN VDE 0271 ﺑﺎ ﺣﺮوﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 13-4 ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ (ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ) ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی NYY (ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ (PVC و NYCY (ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و PVC و دارای زره ﻣﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻳﻖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ) ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی NYY و NYCY ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان در ﺟﺪول 14-4 اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 14-4 ﺑﺮای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎدی 70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻮای آزاد 30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ در ﺧﺎک 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ و ﻳﺎ ﺧﺎک ﻣﻘﺪاری ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 15-4 اﺻﻼح ﻣﻲﮔﺮدد.


ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎورت، در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎورت اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻼح 0/85 در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﺘﻨﻲ و ﻳﺎ آﺟﺮی ﺑﺎ اﻧﺪود ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ:

− ﺷﻌﺎع ﻗﻮس ﻛﺎﻧﺎل در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی درون ﻛﺎﻧﺎل ﻳﻚ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮده و از ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

− ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻴﻨﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺳﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﻢ وﻟﺘﺎژ ﻛﻪ روی ﺳﻴﻨﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﻫﻢ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ روی ﺳﻴﻨﻴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

− ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻗﺪرت و ﻛﻨﺘﺮل در ﺳﻴﻨﻴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

− ﺳﻴﻨﻲ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

− ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن ﻛﺎﺑﻞ، دﻣﺎی ﻛﺎﺑﻞ از ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮﻗﺮه ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﮔﺮم ﺷﻮد.

− در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺎده، ﻟﻮﻟﻪ آب و ﮔﺎز و …، ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ از درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد.

6-12-4 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ 20 و 33 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از 315 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ (KVA) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪی (ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ) ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل، اﻧﺪازهﮔﻴﺮی، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ داﺧﻠﻲ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

− اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ (وزارت ﻧﻴﺮو – اﻣﻮر ﺑﺮق).

− ﻧﺸﺮﻳﻪ IEC 298 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻠﺰی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

− ﻧﺸﺮﻳﻪ IEC 56 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب

− ﻧﺸﺮﻳﻪ IEC 185 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن

− ﻧﺸﺮﻳﻪ IEC 186 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی وﻟﺘﺎژ

− ﻧﺸﺮﻳﻪ IEC 129 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی زﻣﻴﻦ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﺎده، ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻓﺮﻣﺎن از ﺟﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دارای اﺳﻜﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪار از آﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻧﺒﺸﻲ، ﻧﺎوداﻧﻲ، ﺳﭙﺮی و ﭘﻮﺷﺶ آن از ورﻗﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 2/5 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﺳﺖ رﻧﮓ ﺿﺪزﻧﮓ، ﻳﻜﺪﺳﺖ رﻧﮓ آﺳﺘﺮی و ﻳﻚ دﺳﺖ رﻧﮓ اﺻﻠﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻴﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﺳﻤﻲ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﮔﺸﻮدن در ﺟﻠﻮ، ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﻗﺒﻴﻞ: دژﻧﻜﺘﻮر، ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ، وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻓﻴﻮز، رﻟﻪ، واﺣﺪ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﻔﺠﺎر در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن، درﻳﭽﻪای ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ از روی درب ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻻﻛﻬﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻧﻮر اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ

7-12-4 ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ 20 و 32 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ

ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺗﻚ رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﻫﺎدی از ﻣﺎده ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎدی، ﻋﺎﻳﻖ از ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ، ﺣﻔﺎظ ﻋﺎﻳﻖ از ﻻﻳﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎدی، ﻧﻮار ﻧﻴﻤﻪﻫﺎدی، زره ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ، ﻧﻮار ﻣﺴﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻔﺎف PVC و ﻏﻼف ﻧﻬﺎﻳﻲ .PVC اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ و ﻳﺎ در داﺧﻞ ﻣﺠﺎری ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در زمین‌های ﺷﻴﺒﺪار و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن زﻧﮓزدﮔﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ:

− ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر، آب و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 30 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ آن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.

− ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل، ﻣﺠﺮا و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻣﺠﺮا، ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه در داﺧﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ.

− در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ از داﺧﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﻠﺰی ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ دارای اﻧﺤﻨﺎﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺑﻮﺷﻨﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ در ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.

− در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺼﺐ ﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﺶ و ﻛﺸﺶ ﺑﺮ روی ﻫﺎدﻳﻬﺎ وارد ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ آن، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮای ﻛﺸﻴﺪن و ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ از ﺟﻮراب ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎﺑﻞ و ﻗﺮﻗﺮه زﻳﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

− ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﭘﻴﭽﻬﺎ و ﺧﻤﻬﺎی ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺧﻤﺶ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻛﺎﺑﻞ وارد ﻧﺸﻮد.

− ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺴﺎد و زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ، ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮادی ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻴﺪ، آﻫﻚ، ﻧﻤﻚ و ﻛﻠﺮ و ﻏﻴﺮه ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺧﺎک، ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

− ﻋﺮض ﻛﺎﻧﺎل ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻧﺎل از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺎده رو ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ و در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ از 1/2 ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

− اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮار دادن ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

− در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﻪای ﺣﻔﺮ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

− ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﻨﺪوﻛﺎو ﺑﻌﺪی ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up