جشن کریسمس و مراسم سال نو میلادی یکی از مهم‌ترین جشن‌ها و رویداد ها در جهان به شمار می‌روند و برای مسیحیان جهان و کشورهای با تقویم میلادی بسیار اهمیت دارند. مسیحیان جهان با آتش بازی و پایکوبی و چراغانی کردن خیابان ها و پایکوبی به دور از حاشیه هایی که دارد به استقبال این […]