پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

در ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻤﭗ از آب ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻫﻮا ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد. در ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺷﻨﺎور و ﻣﺴﺘﻐﺮق و ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. وﻟﻲ در ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻛﻪ در روی زﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:


ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎ

1- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘﻤﭗ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ و ﭘﻴﭻ روی ﭘﻤﭗ ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. (ﺷﻜﻞ 5-4-اﻟﻒ)

2- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻤﭗ دﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻤﭗ اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻤﭗ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ را ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد. (ﺷﻜﻞ 5-4-ب)

3- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻤﭗ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ را ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد.(ﺷﻜﻞ 5-4 ج و د)

4- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ (ﺷﻜﻞ -5-4 ﻫـ) ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻤﭗ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ را از آب ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد. (ﺷﻜﻞ 5-4-و)

5- ﻋﻤﻞ ﻫﻮاﮔﻴﺮی را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه و اﺳﺘﻔﺎده از آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در آن اﻧﺠﺎم داد. (ﺷﻜﻞ 5-4-ی)


ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎ
ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎ

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up