پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ (اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ) و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز (ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ و ﻳﺎ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

1-6-4 ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮق در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎدهای داﺷﺘﻪ و دارای ﺑﺎزدﻫﻲ ﺣﺪود 80 ﺗﺎ 90 درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و درﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزده اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪی ﺣﺪود 20 ﺗﺎ 30 ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دارای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﺎرﺑﺮد دارد، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب آﺳﻨﻜﺮون (اﻟﻘﺎﻳﻲ) ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ:

-1 دور اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ دور ﭘﻤﭗ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دور اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﺳﺮﻋﺖ دوران ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ دوران ﺳﻨﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی %2 ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ).


ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

2 – ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC-34 ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ اﮔﺮ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف Bو اﮔﺮ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف V ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺲ ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ روی ﭘﺎﻳﻪ و ﻳﺎ روی ﻓﻠﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮای ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ اﻓﻘﻲ روش B3 (اﻓﻘﻲ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ) و ﺑﺮای ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﺋﻢ روش V8 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

3- اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات ﺧﺎرﺟﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC-529 ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ IP** ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. رﻗﻢ اول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدی ** ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﻲ و رﻗﻢ دوم درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد :


ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روش ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ روش IC411 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

5 ﻛﻼس ﺣﺮارﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮارت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻼس ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه درون اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC اﻳﻦ ﻛﻼﺳﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :


ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

6 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺗﻮان ورودی ﭘﻤﭗ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ آن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 9908 از ﺷﻜﻞ 3-4 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.


ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ارﺗﻔﺎع 1000 ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از 1000 ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ درﺻﺪی اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺷﻜﻞ 3-4 ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC72 ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 5-4 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

2-6-4 ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز

در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

1 – از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮا ﺧﻨﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢ آب و ﻫﻢ ﻫﻮا ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر داﺧﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻮع ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ.

2 – دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ دور ﭘﻤﭗ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺮم ﮔﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر درﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﺎ دور ﭘﻤﭗ از ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر، در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﻳﺰﻟﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ و اﻫﺮم ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ دور ﻣﻮﺗﻮر دارد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪاول و ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮر اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و راﺑﻄﻪ دور و ﺗﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ارﺗﻔﺎع 150 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و دﻣﺎی ﻫﻮای 30o ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺻﻼح ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 300 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع 3/5 درﺻﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 5/5 درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ 2 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:


ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

Peng = توان مورد نیاز در خروجی موتور (اسب بخار یا کیلووات)

Pin = توان مورد نیاز در ورودی پمپ (اسب بخار یا کیلووات)

eT = ضریب کاهش توان موتور برای درجه حرارت اضافی (اعشاری)

eA = ضریب کاهش توان برای افزایش ارتفاع از سطح دریا (اعشاری)

eE = ضریب کاهش توان برای تجهیزات اضافی موتور و واسطه های انتقال نیرو (اعشاری)

پس از محاسبه توان مورد نیاز در خروجی موتور و انتخاب کارخانه سازنده م یتوان به کتابچه راهنمای موتور مراجعه کرد و موتوری که در توان مورد نیاز بیشترین بازده را داشته باشد انتخاب نمود.

ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭗ در آبیاری تحت فشار

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up