پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی pvc

9-5-2 ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪﺍی، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺳﻪﺍی ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ.

ﺏ – ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺮ ﮐﺎﺳﻪﺍی، ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﺳﺮ ﮐﺎﺳﻪﺍی و ﯾﮏ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ، ﺭوی ﻫﻢ ﭼﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

پ – وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺯﯾﺮﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﺕ – ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺭﺩﯾﻒ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ و ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﺯ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻤﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.


ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﺙ – وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎوﺭﺍی ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ و ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ.

ﺝ – ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺍﮔﺰوﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ، ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

چ – وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﺁﻧﻬﺎ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ.

ﺡ – ﺍﺯ ﮐﺜﯿﻒﺷﺪﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ و ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ وﺭوﺩ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ و ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺥ – ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺁﺏﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺍﺭﺕﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ و ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﺍﺯﻥ، ﺭوﻏﻦﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩ – ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼً ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ و ﺩوﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ، ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﭼﺴﺐﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up