پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺿﺮوری ﻫﻴﺪروﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺿﺮوری در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

1-11-4 ﻃﺮح ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ

در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد:

− ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

− ﺷﻜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻼﻃﻢ و ﮔﺮداﺑﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻛﻨﺪ.

− در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب ورودی ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل نسبتا ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﺮای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻳﻞ وارد ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت 30 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻤﭙﺎژ (ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﭘﻤﭗ) ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد.

− ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺮ ﺷﺪن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮرﻳﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

− ﻧﺼﺐ ﻧﺮده آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.


ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

2-11-4 ﭘﻲ ﭘﻤﭗ

در ﻣﻮرد ﭘﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد:

− ﭘﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزن (ﺑﺎر) وارده ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﭘﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

− اﺳﺎﺳﺎً ﭘﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﻲ ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد زﻳﺮا اﮔﺮ ﺳﺎزهﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻫﻢ ﻣﺤﻮری ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﭘﻤﭗ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

− وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻤﭗ روی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزه ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ دارای ﭘﺎﻳﺪاری ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوی ﻻزم اﺗﻜﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﻊ ﻛﻮﺑﻲ و ﻳﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.

− وزن ﻳﻚ ﭘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭗ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ از ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از 4 ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﭘﻤﭗ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ 15 ﺗﺎ 30 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺷﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺳﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

− ارﺗﻔﺎع ﭘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی 5 و 6 و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد :

H = ارﺗﻔﺎع پی (ﻣﺘﺮ)

W = وزن ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)

L = ﻃﻮل پی (ﻣﺘﺮ)

B = ﻋﺮض پی (ﻣﺘﺮ)

− در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻲ ﺑﺘﻨﻲ از ﺷﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮای آرام ﻛﺮدن ارﺗﻌﺎش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

− اﮔﺮ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ارﺗﻌﺎش (ﺿﺪ ﻟﺮزش) در ﺳﺎزه ﻳﺎ ﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان وزن ﭘﻲ را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ داد.

− اﮔﺮ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻴﻬﺎی ﭘﻤﭗ از دﻳﻮار ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ از درزﻫﺎی اﻧﺒﺴﺎط و ﻣﻮاد ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪ ارﺗﻌﺎش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗﺎ از اﻧﺘﻘﺎل ارﺗﻌﺎش ﻣﻮﺗﻮر و ﭘﻤﭗ و ﻳﺎ آب ﺟﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺷﻮد.

− در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد.

3-11-4 ﻃﺮاﺣﻲ اﺗﺎﻗﻚ ﭘﻤﭙﻬﺎ

ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ درون آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺗﺎﻗﻚ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. در ﻃﺮاﺣﻲ اﺗﺎﻗﻚ ﭘﻤﭙﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

− ﻃﻮل و ﻋﺮض اﺗﺎﻗﻚ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻞ اﺗﺎﻗﻚ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

− ارﺗﻔﺎع اﺗﺎﻗﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻞ اﺗﺎﻗﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺮای ﺣﺮﻛﺖ آن ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

− در ﻃﺮاﺣﻲ اﺗﺎﻗﻚ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﻛﻒ اﺗﺎﻗﻚ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺗﺎﻗﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.

4-11-4 ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

− ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﭘﺎرک ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

− اﺗﺎﻗﻚ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

− ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮق در ﺻﻮرت وﺟﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

− ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.


ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up