پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

1-4-7-2 وﺯﻥ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺒﮏ ﺑﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻗﻄﺮ و ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺴﺎوی، ﺣﺪوﺩ 16 ﺩﺭﺻﺪ وﺯﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و 10 ﺩﺭﺻﺪ وﺯﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

2-4-7-2 ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ

ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﮐﻤﺎﻧﺶ و… ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔـﺮﺩﻧﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺑﺪوﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑـــﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ 50 ﺳﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

3-4-7-2 ﺧﺰﺵ

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺧﺰﺵ ﯾﺎ ﺯوﺍﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺰﺵ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ. ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺧﺰﺵ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود. K برای حداقل عمر 50 سال است. فاکتور خزش G.R.P اساس طراحی لوله های

ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ 50 ﺳﺎﻝ، ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 0/5 و ﺑــﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ 0/4 ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑـــﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺳﺖ.


ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

4-4-7-2 ضریب انبساط حرارتی

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

5-4-7-2 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺭﺯﯾﻦﻫﺎی ﺁﻟﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮﺍﺭﺕ و ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ، ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ.

6-4-7-2 ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

7-4-7-2 ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﯿﻘﻞ و ﺻﺎﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ و ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻟﻮﻟﻪ، ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ.

8-4-7-2 ﮐﻤﺎﻧﺶ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﯾﺮ، ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﺎﻧﺶ، ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻋﺮﺿﯽ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﯿﻀﯽ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻋﺮﺿﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

– ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺎوی و ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 300 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 5 ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻄﺮ

– ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ 300 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 4 ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻄﺮ

ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻓﻮﻕ و ﻣﺤﺪوﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی و ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ وﺯﻥ ﺧﻮﺩ (ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺩﭘﻮ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ لوله های GRP

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up