پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ، ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دور ﭘﻤﭗ، ﺗﻮان ﭘﻤﭗ، ﺑﺪه ﭘﻤﭗ، ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﺑﺎزده و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮاح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

1-4-4 دور ﭘﻤﭗ

ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮر (ﺷﺎﻓﺖ) ﭘﻤﭗ در واﺣﺪ زﻣﺎن دور ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ دور در دﻗﻴﻘﻪ (RPM) ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ دورﻫﺎی 1450 و 2900 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ از ﻃﺮف ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دورﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دور ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﭘﻤﭗ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

2-4-4 ﺑﺪه ﭘﻤﭗ

ﺑﺪه ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺠﻢ آب ﻋﺒﻮر ﻛﺮده از دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻤﭗ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺑﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : − ﺑﺪه ﺑﻬﻴﻨﻪ : (QopT ) ﻣﻘﺪار ﺑﺪه ﭘﻤﭗ در ﺑﺎزدﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ − ﺑﺪه ﻃﺮاﺣﻲ : (Qdes ) ﺑﺪه ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. − ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه : (Qmax) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﭘﻤﭗ ﻣﻲﺷﻮد و اﻏﻠﺐ 120 درﺻﺪ ﺑﺪه ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. − ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه : (Qmin) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ 50 درﺻﺪ ﺑﺪه ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺑﺪه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

3-4-4 ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﻤﭗ

ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﻤﭗ، ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ واﺣﺪ وزن ﺳﻴﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ : − ارﺗﻔﺎع ﺑﻬﻴﻨﻪ : (HOPT ) ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺎزده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ. − ارﺗﻔﺎع ﻃﺮاﺣﻲ : (Hdes) ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد. − ارﺗﻔﺎع ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن : (Ho) ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺪه ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

4-4-4 ﺑﺎزده و ﺗﻮان ﭘﻤﭗ

ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻛﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ در واﺣﺪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻴﻠﻮوات ﻳﺎ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻤﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺪه و ارﺗﻔﺎع ﭘﻤﭙﺎژ داﺷﺘﻪ و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد : Pout = ﺗﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻤﭗ (ﻛﻴﻠﻮوات) γ = وزن ﻣﺨﺼﻮص آب (ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) Q = ﺑﺪه ﭘﻤﭗ (ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ) H = ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ (ﻣﺘﺮ) ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺎ ورودی ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی داﺧﻞ ﭘﻤﭗ از ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد : Pin = ﺗﻮان ورودی ﺑﻪ ﭘﻤﭗ (ﻛﻴﻠﻮوات) Pout = ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻤﭗ (ﻛﻴﻠﻮوات) ηp = ﺑﺎزده ﭘﻤﭗ (اﻋﺸﺎری)

5-4-4 ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻤﭗ

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه در دو ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺰی و ﭼﺪﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻘﺎومﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﭼﺪﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺧﻮردﮔﻲ و ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻤﭗ ﺑﻮﺳﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺸﻮرت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

6-4-4 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﭘﻤﭙﻬﺎ

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻤﭗ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﻲ، ﺟﺪاول ﻳﺎ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﻛﺮده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: − ﻣﻨﺤﻨﻴ‌‌ﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺪه و ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. − ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﺗﻮان ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺪه و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﻤﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. − ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﺑﺎزده ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزده ﭘﻤﭗ و ﺑﺪه آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. − ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺪه و ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در دﻫﺎﻧﻪ ﭘﻤﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ در ﺷﻜﻞ 2-4 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

7-4-4 ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ

ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﭘﻤﭗ در ﻳﻚ دور و ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻃﺮاﺣﻲ دور ﭘﻤﭗ و ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﭘﻤﭗ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دور و ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻤﭗ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪه، ﺗﻮان و ارﺗﻔﺎع را در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ دور ﭘﻤﭗ از راﺑﻄﻪ 4-4 و در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ از راﺑﻄﻪ 5-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دور ﺗﺎ 20 درﺻﺪ دور ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

8-4-4 ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺪه ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﻳﺎ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮازی ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪه ﭘﻤﭙﻬﺎ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﺮی ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﻬﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻬﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی و ﻳﺎ ﻣﻮازی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺻﺎدق ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺪﻳﺪی رﺳﻢ ﮔﺮدد. ﻧﺤﻮه ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی و ﺳﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

1-8-4-4 ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی

در ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر H ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪه Q2 , Q1 ) و…) و ﺗﻮان ﭘﻤﭙﻬﺎ ( P2 , P1 و…) از روی ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮد. ( Qp و .( Pp ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪه ( (Qp و ﺗﻮان (Pp ) ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﻓﺸﺎر و ﺑﺪه – ﺗﻮان ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﺑﺎزده ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪه (Qp) و ﺗﻮان (Pp) ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ: ηp = ﺑﺎزده ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی (اﻋﺸﺎر) Qp = ﺑﺪه ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی (ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ) H = ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر (ﻣﺘﺮ) Y = وزن ﻣﺨﺼﻮص آب (ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) Pp = ﺗﻮان ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی (ﻛﻴﻠﻮ وات)

2-8-4-4 ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی

در ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺑﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪه (Q) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر H1 ) ، H2 و (… و ﺗﻮان ( P1 ، P2 و (… ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻤﭗ از روی ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر (Hs) و ﺗﻮان (Ps) ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﻓﺸﺎر و ﺑﺪه – ﺗﻮان ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﻴﻦ ﭘﻤﭗ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﺑﺎزده ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر (Hs) و ﺗﻮان (Ps) ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮار دادن آن در راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ηs = ﺑﺎزده ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی (اﻋﺸﺎر) Y = وزن ﻣﺨﺼﻮص آب (ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) Q = ﺑﺪه ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی (ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ) Hs = ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی (ﻣﺘﺮ) Ps = ﺗﻮان ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﺮی (ﻛﻴﻠﻮ وات) ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up