پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

1-4-1-4 ﻣﻘﺪﻣه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪوﺩ ﺑﺮﺵ و ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻫﯽ، ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻌًﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﻃﺮﺡ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ، ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻓﺸﺎﺭ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

2-4-1-4 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ

ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﻧﯿﺎ، ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ EN, AWWA, BS, DIN, ISO و ﻏﯿﺮﻩ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی DIN و AWWA ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ، ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮوﻉ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

3-4-1-4 ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ و ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻫﯽ 90 ﺩﺭﺟﻪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ و ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺟﺪوﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-4-1-4 ﺩﺭﺝ و ﺩﺭ ﺍﺷﮑﺎﻝ 1-4-1-4 ﺍﻟﻒ و 1-4-1-4 ﺏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ A و B ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺑﺮﺍی ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﺻﻮﻝ و ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

4-4-1-4 ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﻣﻮﺭﺏ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻪﺭﺍﻫــﯽﻫﺎی ﻣﻮﺭﺏ ﺑــﺮﺍی ﺯوﺍﯾــﺎی 30 ﺍﻟﯽ 70 ﺩﺭﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺟﺪوﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-4-1-4 و ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺷﻤـــــــﺎﺭﻩ 1-4-1-4 پ1 و پ2 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍی ﺯﺍوﯾﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ 70 ﺩﺭﺟﻪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﺯﺍوﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 30 ﺩﺭﺟﻪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ ﻣﻮﺭﺏ 30 ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ، ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2-4-1-4 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﺍﺑﻌﺎﺩ G و H ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻗﻄﺮ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﺴﺎوی ﻗﻄــﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭوﺍﺑﻂ ﺯﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ -1-4-1-4 پ2 ﺍﺯ ﺭوﺍﺑﻂ ﺯﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

5-4-1-4 ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ Y

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ 90 Y ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺟﺪوﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-4-1-4 ﺩﺭﺝ و ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-4-1-4 ﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ Y ﺑﺎ ﺯﺍوﯾﻪ 30 ﺗﺎ 90 ﺩﺭﺟﻪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-4-1-4 ﺕ ﺍﺯ ﺭوﺍﺑﻂ ﺯﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

6-4-1-4 تبدیل

ﺗﺒﺪﯾﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻮﺭی و ﯾﺎ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-4-1-4 ﺙ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﻮﺭی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
طول تبدیل، اعم از محوری و یکطرفه از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

دانلود ادامه مطلب


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up