پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

1-7-1-4 ﻣﻘﺪﻣه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮﺵ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻫﯽ، ﺳﻪ ﺭﺍﻫﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺟﻮﺷﯽ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪوﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐــﺎﺭﮔــﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﮔــﺮﺩﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍی ﺑــﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻌًﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﻃﺮﺡ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟـﻮﻟـﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒــﺮﮔﻼﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ و ﯾﺎ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ SN 10000 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﺎﺩﺁوﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ، ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺍﺳﺘﻔـﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

2-7-1-4 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ

ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﻧﯿﺎ، ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ EN, AWWA, BS, DIN, ISO و ﻏﯿﺮﻩ، ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻋﻤـﺪﺗًﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫـﺎی AWWA – M45 – 1996 و DIN 19565 – Part 1 –1989 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰوﻡ، ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

3-7-1-4 ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺍﺑﻌﺎﺩ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، وﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎﺕ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻧﻬــﺎ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑــﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

4-7-1-4 ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻏﻼﻑ

ﻏﻼﻑﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﮐـــﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟـﻮﻟـﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﺩو ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ و ﯾﺎ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-7-1-4، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﻠﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﺍوﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1-7-1-4 و 2-7-1-4 ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

5-7-1-4 ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺵ و ﺟﻮﺵ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ، و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ 2-7-1-4 و 3-7-1-4، ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﺭﺳﯽﺑﺮی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ، و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑـــﻪ ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ، ﺫﮐﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی AWWA – M45 – 1996 و DIN 19565 – Part 1 –1989 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰوﻡ، ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
 

دانلود ادامه مطلب

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up