پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

1-5-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ 5-5-2 ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﮐﺎﺭ و ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪوﺩی ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪوﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮی، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ و ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺍﻟﯿًﺎ و ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

2-5-1-4 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ـ ﺟﺪوﻝ 40 2466 ASTM D

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﮐﺎﺳﻪﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ـ ﺟﺪوﻝ 80 2467 ASTM D

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ 2749 ASTM D

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ـ ﺟﺪوﻝ 40 3034 ASTM D

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﮐﺎﺳﻪﺍی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ـ ﺟﺪوﻝ 40 438 ASTM F

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﮐﺎﺳﻪﺍی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ـ ﺟﺪوﻝ 80 439 ASTM F

ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺯﯾﺎﺩ 679 ASTM F

ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻧﻮﻉ PS-46 789 ASTM F

ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺳﺨﺖ 19534 DIN

ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﮐﺎﺳﻪﺍی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ 19531 DIN

ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ 8063 DIN

ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 5255 BS

ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ 4346 BS

3-5-1-4 ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ

1-3-5-1-4 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻠﻨﺠﯽ

ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﻨﺞ ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﯾﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻨﺞ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﺷﻦ، ﻓﻠﻨﺞ و ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺁﺏﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ:

ﺍﻟﻒ) ﺑﻮﺷﻦ

ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺰﺭﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ، ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺭوﺍﺩﺍﺭی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭼﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺭوی ﺁﻥ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮﻡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻮﺷﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﻑ ﯾﺎ ﺷﯿﺐﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﻠﻨﺞ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺭوی ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻮﺷﻦﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ 4ـ 1ـ 5ـ 1 ﺗﺎ 4ـ 1ـ 5ـ 4 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺏ) ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺁﺏﺑﻨﺪ

ﺑﺮﺍی ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﻓﻮﻕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﮔﺮﺩ و ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺷﮑﻞﻫﺎی 4ـ 1ـ 5ـ 5 و 4ـ 1ـ 5ـ 6 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

پ) ﻓﻠﻨﺞ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ

ﺑﺮﺍی ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﻓﻮﻕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﮔﺮﺩ و ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺷﮑﻞﻫﺎی 4ـ 1ـ 5ـ 5 و 4ـ 1ـ 5ـ 6 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺕ) ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻮﺷﻦﻫﺎی ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﻕ، ﺩﺭ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ 4ـ 1ـ 5ـ 9 ﺗﺎ 4ـ 1ـ 5ـ 12 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

دانلود ادامه مطلب


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up