پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی لوله‌های بتن ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ-ﻏﯿﺮ ﺩﻓﻨﯽ

نصب لوله‌های بتنی روی زمین

18-3-2 ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ (ﻏﯿﺮ ﺩﻓﻨﯽ)

ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﻧﺼﺐ ﻟــﻮﻟــﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺫﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻬﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮﺳﺮیﻫﺎ ﺭوی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎی ﺳﺴﺖ، ﻟﺠﻨﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﯾﺮﺳﺮی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺩو ﻃﺮﻑ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺭوی ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﺭوی ﺷﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.نصب لوله‌های بتنیﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗـــﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ و ﻓﻘﻂ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑــﻪ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐــﺎﻡ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﻮﻻﺩی ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 16-3-2، ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮی و ﻣﻬﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐــﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷـﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﻮﻻﺩی ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺗـــﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 17-3-2 ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺟﺰﯾﯽ و ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ، ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ و ﺟﺴﻢ ﻟﻮﻟﻪ، وﺭﻗـــﻬﺎی ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺌﻮﭘﺮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﺮﺳﺮی ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﯾﺮﺳﺮی و ﻋﻤﻖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺯﯾﺮﺳﺮی و ﻣﻬﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘًﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤـﻮﺩﻩ و ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺯﯾﺮﺳﺮﯾﻬﺎ و ﺷﻤﻊ ﺭﯾﺰی و ﯾﺎ ﺷﻤﻊﮐﻮﺑﯽ، ﻣﺤﻞ ﺩﻗﯿﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻼﻣﺖﮔﺬﺍﺭی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ

ﺷﮑﻞ : 16-3-2 ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦﺯﯾﺮﺳﺮی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪﺷﮑﻞ : 17-3-2 ﺯﯾﺮﺳﺮی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪنصب لوله‌های بتنی
نصب لوله‌های بتنی
نصب لوله‌های بتنی

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up