پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ اجرای خطوط آب و فاضلاب

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ و ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

•    ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﮐﺎﻣﻞ و ﺩﺍﺋﻤﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺁﺏ ﮐﺸﺎوﺭﺯی، ﺭﺍﻫ‌‌ﻬﺎی ﺭوﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺰوﻡ

•    ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍوﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﺁوﺭﺩﻥ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ و ﺍﻣﻼک ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎﺭ ﺑـﺮﺍی ﺍﺟـﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ

•    ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی و ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺮوﯾﺲ، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ (ﮔﺮﺩﻩ ﻣﺎﻫﯽ) ﺭوی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺁﻧﻬﺎ

•    ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﺑﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰوﻡ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺰوﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ

•    ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ و ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺣﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ

•    ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺑﻬﺎی ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ و ﺁﺏ ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﺪوﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺕ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻟﻮﻟـﻪﮔـﺬﺍﺭی ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ و ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﺭﻩﻫﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﻮﺩ.

 


ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ اجرای خطوط آب و فاضلاب
آرایش چوب بست برای خاک‌ها و عمق‌های مختلف
آرایش چوب بست برای خاک‌ها و عمق‌های مختلف
آرایش چوب بست برای خاک‌ها و عمق‌های مختلف
آرایش چوب بست برای خاک‌ها و عمق‌های مختلف
آرایش چوب بست برای خاک‌ها و عمق‌های مختلف
آرایش چوب بست برای خاک‌ها و عمق‌های مختلف

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up