پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

9-1-2 ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ و ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪﺍی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺁﺳﺘﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ و ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ و ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰﺭگ، ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﯾﺎ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ و ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟـﻮﻟـﻪ فولادی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺁﺳﺘﺮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﺯوﻫﺎی ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﭼﻨﮕﮏﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺟـﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺯﻧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﮏ ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻓﻠﺰی و ﯾﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﺪوﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ، ﺭﯾﻞ ﻓﻠﺰی و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭوی ﺭﯾﻞ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﺳﺮ ﺩﻫﺪ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺍﺳﺖ، ﻟﻮﻟﻪ ﺩوﭘﻬﻦ ﻧﺸﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻗﺎﺏﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ1 ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﻥ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺭوی ﺭﯾﻞ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺸﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺍﯾﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻥ ﺑﺸﮑﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up