پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی

ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی به یکدیگر

12-3-2 ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله‌های بتنی

ﻧﮑﺎﺕ و ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻟﻮﻟﻪ، وﺍﺷﺮ، ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﺭوﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ، وﺯﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺪﺑﻮﻡ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوﺭی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﺧــﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺮ ﺭوی ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺪﺑﻮﻡ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰﺩﯾﮏ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼً ﺍوﻟﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺁﺯﺍﺩ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﺑﻞ و ﻗﺮﻗﺮﻩ ﺍﻫﺮﻡﺩﺍﺭ (ﺗﯿﻔﻮﺭ) ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ، ﮐﺎﺑﻞ ﺗﯿﻔﻮﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷــﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻬﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ. ﻗﺪﺭﺕ و ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣـــﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺗﯿﻔﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻄﺮ و وﺯﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 12-3-2 ﺷﻤﺎی ﺑــﺮﻗﺮﺍﺭی و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑـــﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ

ﺷﮑﻞ : 12-3-2 ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ


ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
ﺍﺗﺼﺎﻝ  لوله‌های بتنی
 

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up