پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست

13-4-2 ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوﻉ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺑﻨﯿﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺯﻩﻫﺎی ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁوﺭﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺳﺮ ﺻﺎﻑ و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖﻫﺎی ﻻﺯﻡ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻩ و ﺁﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺵ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ.برش لوله آزبست
ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﻩ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺵ، ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺵ ﺗﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﮐــﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﺮﺍﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍی ﺷﺪﻩ و ﻟﺒﻪ ﺁﻥ ﭘﺦ ﺷﻮﺩ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ، ﺗﺮﺍﺵ و ﭘﺦ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ.

ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ، ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻟﻒ – ﺑﺮﺍی ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺮﺵ و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺏ – ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﻃﻮﺏ و ﺍﺯ ﻫﻮﺍﮐﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

پ – ﺑﺮﺍﺩﻩﻫﺎ و ﻏﺒﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﮑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻇﺮوﻑ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺩﻓﻊ ﺷﻮﺩ.

نکته مهم ایمنی : ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ و ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﻑ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺷﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

برش لوله آزبست
برش لوله آزبست
برش لوله آزبست
برش لوله آزبست
برش لوله آزبست
برش لوله آزبست
برش لوله آزبست

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up