پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژی ﻛﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و…. در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

1-12-4 ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻛﺘﻴﻮ و راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺘﻴﻮ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﺮﻳﺎن راﻛﺘﻴﻮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

1-1-12-4 ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻣﻮﺗﻮر و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:


Pin = ﺗﻮان ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر (ﻛﻴﻠﻮوات)

Pout = ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮر (ﻛﻴﻠﻮوات)

ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد :


Pin = ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ (وات)

V = اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ (وﻟﺖ)

I = ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن (آﻣﭙﺮ)

Cos = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

2-1-12-4 ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﺎزن ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎر راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎر راﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 0/95 ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ راﻛﺘﻴﻮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن را ﻣﻲ ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد:


Q = ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ (وﻟﺖ آﻣﭙﺮ)

Pin = ﺗﻮان اﻛﻴﺘﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ (وات)

Cos φ1 = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺤﻴﺢ

Cos φ2 = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﻛﻪ اﻏﻠﺐ 5 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد.

2-12-4 ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ

ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪدﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎی ﻓﻨﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ روش در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﺗﺼﺎﻟﻲ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻟﺘﺎژ روی ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺎه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ و ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻫﺎدﻳﻬﺎی ﻣﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻛﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

1-2-12-4 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ

در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ :

− ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻓﺸﺎر ﻗﻮی از ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

− در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮل ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن و ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ 200 ﻣﺘﺮی ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮود زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.

− ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎدﻳﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف درﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ از آﻟﻴﺎژ ﻣﺴﻲ وﻳﮋه ﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

− ﻫﺎدﻳﻬﺎی اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺴﻤﻪ ﻣﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ ﻟﺨﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

− ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ ﻟﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ ورودی ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﻛﻤﺘﺮ از 16 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

− در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻴﻨﻬﺎی ﻓﺎز و ﻧﻮل ﻳﻚ ﺷﻴﻦ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺷﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﻦ ﻧﻮل آن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

− در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻦ ﻧﻮل و ﺷﻴﻦ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

− ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺷﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﺻﻠﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻛﻤﺘﺮ از 16 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

− ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ارت دار ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ، ﭼﺮاﻏﻬﺎی روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻓﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻓﺎز و ﻧﻮل ﺑﻮده و از ﻧﻮع روﻛﺶدار ﺑﺎﺷﺪ.

− ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮا ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﻛﻪ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

2-2-12-4 اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ در ﺷﻜﻠﻬﺎی ﻣﻴﻠﻪای، ﻟﻮﻟﻪای و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﻲ ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻓﻮﻻدی و ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی 13، 16، 20 و 25 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻃﻮل 1/2 و 3 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻮﺑﻴﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در زﻣﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﻮﺷﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از رواﺑﻂ 14-4 ﺗﺎ 17-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد. راﺑﻄﻪ 14-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻚ ﻣﻴﻠﻪای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، راﺑﻄﻪ 15-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻚ ﻣﻴﻠﻪ ای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، راﺑﻄﻪ 16-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود دو ﻣﻴﻠﻪای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺎﺷﺪ و راﺑﻄﻪ 17-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود دو ﻣﻴﻠﻪ ای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.R = ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮود (اﻫﻢ)

L = ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻪ (ﻣﺘﺮ)

S = ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ (ﻣﺘﺮ)

D = ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻠﻪ (ﻣﺘﺮ)

ρ = ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص زﻣﻴﻦ (اﻫﻢ – ﻣﺘﺮ). ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎک داﺷﺘﻪ و از ﺟﺪول (8-4) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

3-2-12-4 ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN VDE 0100 ﭘﻨﺞ اﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ 18-4 ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.


Rp = ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ (اﻫﻢ)

r = ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻚ ﭼﺎه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ (اﻫﻢ)

N = تعداد چاههای اتصال زمین

μ = ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺪون ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ دارد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ µ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﺪول 9-4 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.


ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

3-12-4 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻌﻤﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

1-3-12-4 ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ اﺻﻠﻲ در اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻛﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ورودی، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮی روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ و ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺳﻘﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

1-1-3-12-4 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ورودی

اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪهی از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﺻﻞ ﺑﻮده و ﺷﻴﻨﻬﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ورودیﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮی از ﻗﺒﻴﻞ وﻟﺖﻣﺘﺮ و ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺘﺎژ، آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ، ﻛﺴﻴﻨﻮس φ ﻣﺘﺮ و ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت : ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت دارای ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ و در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن آﻧﺮا ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻃﺮف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 10-4 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:


Ik = ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه (آﻣﭙﺮ)

U t = وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (وﻟﺖ)

Xt = راﻛﺘﺎﻧﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (اﻫﻢ)

راﻛﺘﺎﻧﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﻴﺰ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد :ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ب – ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن و آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ: در ﻣﻮاردیﻛﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن از 50 آﻣﭙﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن از ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﺪازهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 75/5، 100/5، 150/5، 200/5، 300/5، 400/5، 500/5، 600/5، 800/5، 1000/5، 1200/5، 1500/5 ، 2000/5، 3000/5 و 4000/5 آﻣﭙﺮ.ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﻚ آﻣﭙﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی زﻳﺮ 50 آﻣﭙﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.

ج – وﻟﺖ ﻣﺘﺮ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻟﺘﺎژ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز 380 وﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻳﻚ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻛﺎری 500 وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺘﺎژ ﻫﻔﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎزﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮل و ﻧﻴﺰ ﻓﺎزﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

د – ﺷﻴﻨﻬﺎ: ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻴﻨﻬﺎ 25 درﺻﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻴﻨﻬﺎی ﻣﺴﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN 43671 ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 11-4 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ 35oc و دﻣﺎی ﺷﻴﻦ 65oc ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای دﻣﺎﻫﺎی ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

2-1-3-12-4 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای راه‌اﻧﺪازی ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﻛﻠﻴﺪﮔﺮدان، ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮز، ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮری، ﻓﻴﻮز، ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر، ﺑﻲ ﻣﺘﺎل (رﻟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ)، رﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز، ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن و آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع راه‌اﻧﺪازی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دارد. ﺑﺮای راه‌اﻧﺪازی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻢ از روش راه‌اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺮای راه‌اﻧﺪازی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪای راه اﻧﺪازی از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از راه اﻧﺪازی ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻜﻞ 6-4 و 7-4 ﻣﺪارﻫﺎی راه‌اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. در ﺷﻜﻞ 6-4 وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ (ﻛﻤﺘﺮ از 7/5 ﻛﻴﻠﻮوات) از ﻣﺪار اﻟﻒ و در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﺶ از 7/5 ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺪار (ب) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺪار (ج) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺪار (ب) و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺪار(اﻟﻒ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

اﻟﻒ – ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان : ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﻣﺪار ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ آن 1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﮔﺮدان ﺳﻪ ﻓﺎز 380 وﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 16، 25، 40، 63، 100، 200، 400 و 630 آﻣﭙﺮ

ب – ﻓﻴﻮز : ﻓﻴﻮز وﺳﻴﻠﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮارت و اﺛﺮات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻛﻨﺪﻛﺎر1 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ آن در ﺣﺎﻟﺖ راه اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 1/75 ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ راهاﻧﺪازی ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ 1/1 ﺗﺎ 1/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻮع ﻓﻴﻮز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻓﺸﻨﮕﻲ و ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻓﺸﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺪار ﺷﻜﻞ -6-4)
اﻟﻒ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد دارای ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ 10، 25، 35 و 100 آﻣﭙﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻓﺸﻨﮕﻲ ﻛﻪ روی اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ دارای اﻧﺪازه ﻫﺎی 2، 4، 6 و 10 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 10 آﻣﭙﺮ) و 16، 20 و 25 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 25 آﻣﭙﺮ) و 35، 50 و 63 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 63 آﻣﭙﺮ) و 80 و 100 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 100 آﻣﭙﺮ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ج – کلید فیوز: کلید فیوز وسیل هایست که وظیفه کلید گردان و فیوز را یکجا انجام می دهد. انتخاب جریان نامی کلید فیوز مشابه ضوابط انتخاب فیوز می باشد. فیوز مورد استفاده در کلید فیوز از نوع کند کار و چاقویی می باشد. پایه کلید فیوز در 400 و 630 آمپر ساخته می شود. فیوزهای چاقویی که بر روی پایه کلید فیوز نصب ،250 ، اندازه های : 125،160 می شوند در انداز ههای : 00 (قابل نصب در کلید فیوز 125 آمپر)، 0 (قابل نصب در کلید فیوز 160 آمپر)، 1 (قابل نصب در کلید فیوز 250 آمپر)، 2 (قابل نصب در کلید فیوز 400 آمپر) و 3 (قابل نصب در کلید فیوز 630 آمپر) تولید می شود. فیوزهای چاقویی با توجه به اندازه های گفته شده دارای جریانهای نامی زیر می باشند:

100 و 125 آمپر ،80 ،63 ،50 ،40 ،36 ،32 ،25 ،20 ،16 ،10 ،6 : − اندازه 00

125 و 160 آمپر ،100 ،80 ،63 ،50 ،40 ،36 ،32 ،25: − اندازه 0

224 و 250 آمپر ،200 ،125،160 ،100 ،80 ،63 ،50 ،40 ،35 : − اندازه 1

355 و 400 آمپر ،3/5 ،300 ،250 ،224 ،200 ،160 ،125 ،100 ،80 : − اندازه 2

630 آمپر. ،500 ،425 ،400 ،355 ،315 ،300 : − اندازه 3

د – کنتاکتور: کنتاکتورها یا کلیدهای مغناطیسی برای قطع و وصل مدارها از راه دور مورد استفاده قرار م یگیرند. استفاده از کنتاکتور به جای کلید دستی دارای مزیتهایی به شرح زیر است :

− خاموش و روشن کردن الکترو موتور توسط کنتاکتور از راه دور اقتصادی تر و ایمن تر است.

− از خطرات ناشی از روشن شدن الکتروموتورهایی که در اثر قطع برق از کار افتاده اند جلوگیری می شود.

− امکان روشن و خاموش کردن الکتروموتور از چند نقطه امکان پذیر می شود.

− امکان طرح مدار فرمان اتوماتیک و نیز حفاظت الکتروموتور توسط رله ها فراهم می شود.

− عمر کنتاکتور نسبت به کلیدهای دستی خیلی زیادتر است.

برای انتخاب کنتاکتور باید مشخصات مصرف کننده نظیر توان، ولتاژ، جریان، ضریب قدرت و تعداد قطع و وصل مدار دستگاه مشخص باشد. از این لحاظ با توجه به نوع الکتروموتورهای مورد استفاده در ایستگاه پمپاژ، نوع بار مصرفی در طبقه بندی می شود. توان کنتاکتور با توجه به طبقه بندی نوع بار در راه اندازی مستقیم بزرگتر یا مساوی توان AC گروه 3 الکتروموتور و در راه‌اندازی ستاره یک سوم توان الکتروموتور و در را هاندازی مثلث 3 1 توان الکتروموتور انتخاب ،30 ،22 ،18/15،5 ،11 ،7/5 ،5/5 ،4 ، عبارتند از : 3 AC می شود. اندازه کنتاکتورهای با ولتاژ 380 و طبقه‌بندی بار 3 250 و 335 ،200 ،160 ،132 ،110 ،90 ،75 ،55 ،45 ،37 کیلووات.

ﻫـ – رﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز : رﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻓﺎز ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺎزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ اﻳﻦ رﻟﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن رﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.


ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ز – کلید حفاظت الکتروموتور : وسیله ای است که هم برای قطع برق مدار قدرت الکتروموتور و هم برای حفاظت آن در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار بکار می رود. بنابراین در صورت استفاده از آن، نیازی به نصب وسیله حفاظتی دیگر در مدار نمی باشد.

3-1-3-12-4 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه روﺷﻨﺎﻳﻲ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ آنﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﻤﺘﺮ از 10 ﻛﻴﻠﻮوات اﺳﺖ، دارای اﺟﺰای ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان و ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

4-1-3-12-4 ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ

اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه 1/7 ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

2-3-12-4 ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎزﻧﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ دارای ﺗﻌﺪادی ﺧﺎزن، ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﺗﻌﺪادی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪار اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﺷﻜﻞ 8-4 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎزن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 20 ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺪار ﺣﺎﻟﺖ (اﻟﻒ) و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺎﻟﺖ (ب) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. اﺟﺰاء ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :

اﻟﻒ – ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان : ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن وﺻﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎزﻧﻬﺎ، 1/5 ﺗﺎ 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﺧﺎزﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ب – ﻓﻴﻮز : ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن وﺻﻞ زﻳﺎد، ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻴﻮز 1/75 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﺧﺎزن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ج – ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮز : ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫـ – ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر : ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮان آن ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻼس AC3 دارای ﺗﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎزن ﺑﺎﺷﺪ.

3-3-12-4 ﺗﺎﺑﻠﻮی روﺷﻨﺎﻳﻲ

ﺗﺎﺑﻠﻮی روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﺪرﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻓﻴﺪر ورودی اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان و ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن و ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮای وﻟﺘﺎژ ﺗﺎ 380 وﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ﺗﺎ 6 ﻛﻴﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN 46277 در ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : 1/5، 1، 1/6، 2، 3، 4، 6، 8، 10، 16، 20، 25، 32، 35، 40 و 50 آﻣﭙﺮ


ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up