پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های بتنی

ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ و انبارش ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ بتنی ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ، ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺏ ﺁﻧﻬﺎ و ﻓﺸﺎﺭ ﻟﻪﺷﺪﮔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺭوی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺯﻥ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺪﺑﻮﻡ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻓﻮﻕ ﺑﻮﺩﻩ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﺩﯾﻒ ﺭوی ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
انبار نمودن لوله بتنیﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺩو ﺭﺩﯾﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺍﻟﻮﺍﺭ و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﺎک، ﺧﺎک ﺍﺭﻩ، ﺷﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﻞ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻏﻠﻄﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍوﻟﯿﻦ ﺭﺩﯾﻒ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﺩ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی وﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺭﺩﯾﻒ ﺩﯾﮕـــﺮ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪﺍی ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭی ﭼﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﯾﻒ ﻋﮑﺲ ﺭﺩﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺿﻤﻨﺎً ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺭوی ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﻮﺩ. ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﺎک، ﺧﺎک ﺍﺭﻩ، ﺷﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻘﺎوﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺭﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ.

وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺷﻮﻧﺪ.

انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی
انبار نمودن لوله بتنی

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up