پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪﻩ، ﻫــﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻼً ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﺎﺭ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﺩﺭ ﮔﺮوﻩﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ و ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺠﺎوﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺷـــﻤﺎﺭﻩ 1-3-2 ﺍﻟﯽ 7-3-2، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷــﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫـﺮ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟـﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠــﺢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺁوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻧﻮﻉ ﺟﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، وﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﻓﻮﻻﺩی ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺁﺏﺑﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺍﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ساخت لوله بتن و ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ASTM ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

لوله بتنی مسلح

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up