پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

پوششها , بارگیری و حمل لوله‌های آزبست

پوششها , بارگیری و حمل لوله‌های آزبست

4-4-2 ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻓﺸﺎﺭی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻧﯿﺎﺯی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﺎﺹ ﻧﺪﺍﺭﺩ، وﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﺒﺎﺭ و ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺒﺎﺭ و ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

5-4-2 ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله‌های آزبست

1-5-4-2 ﮐﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی لوله‌های آزبست

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ و ﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮ ﯾﺎ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩﻩ و ﮐﻠﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

لوله آزبست

2-5-4-2 ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩﻥ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی ﻟﻮﻟﻪ، ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ، ﮐﻠﯿﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ‌ی آزبست و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ و ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ و ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ و ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮ و ﺑــﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩﻥ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ و ﯾﺎ ﭼﻨﮕﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻟﻮﺩﺭ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑــﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﺋــﯽ ﻟﻮﻟﻪ آزبست و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﺍﺯ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک ﯾــﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿــﻞ و ﯾــــﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔـــﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺪ، ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﻟﺸﺘﮑﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﺯوﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮﺍک و ﭼﻨﮕﮏﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺯﻧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ و ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍو ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺮﻧﺪ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟ‌های آزبست ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﻥ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ، ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﯾﮕـــﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ200 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮐﻼﺱ C ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ.

لوله آزبست

لوله آزبست

لوله آزبست

لوله آزبست

لوله آزبست

لوله آزبست

لوله آزبست
 

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up