پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری درشیب

نصب شیرآلات و اتصالات و لوله گذاری در شیب

14-4-2 ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻠﻨﺠﯽ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ بر روی لوله‌‌های آزبست ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺭﺍ دقیقا ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻤﺪﻩ ﺷﯿﺮﺁﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﻄﺎﺭی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 75 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ وﺍﺳﻂ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻠﻨﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻋﯿﻨًﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺳــﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺍﮐﺘﯿﻞ ﯾﺎ ﭼﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺯوﻩﺍی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟــﯽ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾـــﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼـــﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻞ 12-4-2 ﺍﺻﻮﻝ و ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻠﻨﺞ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺻﻮﻝ، ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻠﻨﺞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ

ﺷﮑﻞ : 12-4-2 ﺍﺻﻮﻝ، ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻠﻨﺞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ

 15-4-2 ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ، ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺭیﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺷﯿﺐ

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ (ﺳﻪ ﺭﺍﻩ، ﺯﺍﻧﻮ، ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻏﯿﺮﻩ) ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻮﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻂ لوله ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺞ، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮﻩﻫﺎی وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪﻩ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﻂ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧــﯽ ﺍﺯ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺍﺭﺩﻩ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ وﺟﻮﺩ ﺁوﺭﺩ. ﺑــﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﯿـــﺮﺁﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ، ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺭیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮑﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑــــﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﺎﺭیﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

لوله آزبست
لوله آزبست
لوله آزبست
لوله آزبست
لوله آزبست
لوله آزبست
لوله آزبست
لوله آزبست

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up