پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

متعلقات لوله های آزبست سیمان

متعلقات لوله های آزبست سیمان

2-2-1-4 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

1-2-3-1-4 ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤـــﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑــﺮﺍی ﻣﺼـــﺎﺭﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎﻥ و ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧــﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﮑــﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺁوﺭی و ﺧﻄــﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔــﺮﺩﻧﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔــﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤــﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﻣﯽﺷﻮﺩ.

2-2-3-1-4 ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﺪﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی)

ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ISO – R/13 و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ 426 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮوﺯ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺭﺃﺳًﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮﺩ، ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ، ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍوﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍی ﺧﺮﯾﺪﺍﺭی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺭﺃﺳًﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺍﺭﺍﺋـــــﻪ ﻧﻤـــﺎﯾﺪ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی

3-3-1-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ و ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻼﻑ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺸﻮﻥ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻗﺒﻼً ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﻨﺠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ – ﯾﮏ ﺳــﺮﻓﻠﻨﺞ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ ﺭوی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی

4-3-1-4 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ و ﻏﯿﺮﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺧــــﻮﺩﺩﺍﺭی ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ و ﺑـــﺮﺍی ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ.

5-3-1-4 ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻧﯽ ﺁﺯﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﻋﯿﻨًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up