پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

لوﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

1-2-2 ﮐﻠﯿﺎﺕ انواع لوله‌های چدنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭوﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺩو ﻧﻮﻉ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

1-1-2-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺪﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘــﺮی ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎک و ﺁﺏ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و وﺯﻥ ﺯﯾـﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭگ، و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ﻧﺼﺐ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺴـﻮﺥ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
لوله چدن نشکن

2-1-2-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ، ﻓﺸﺎﺭ، ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﯽ ﺁﺏ و ﺧﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺯﻥ ﮐﻤﺘﺮ، ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺸﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦﺭو ﺩﺭ ﺍﯾــﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﺻﺮﻓﺎً ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

2-2-2 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

1-2-2-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی)

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ISO-R/13 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 426 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ 1363 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ISO-R/13 ﭼﺎپ 1955 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼﺱ “ B “ , “ A “ , “ LA “ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺗﺎ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ 20، 25 و 30 ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ 15، 20 و 25 ﺍﺗﻤﺴﻔـﺮ ﺍﺳﺖ. ﻓﺸﺎﺭ ﮐـــﺎﺭ4 ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻓـــﻮﻕ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2-2-2-2 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ISO-2531 ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩﻩ و ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ISO – 2531 ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ K ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ K=9 ﻣﻌﻤﻮﻝﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺿﺮﺍﯾﺐ K=8 وK=10 ﺍﺳﺘﻔـــﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ( P ) ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :

– ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ 100 ﺍﻟﯽ 300 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ = P = 0.5 (K +1)

– ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ 350 ﺍﻟﯽ 600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ = P = 0.5 K

– ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ 700 ﺍﻟﯽ 1000 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ = P = 0.5 (K −1)

– ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ 1200 ﺍﻟﯽ 2000 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ = P = 0.5 (K − 2)

– ﺑﺮﺍی ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ 2200 ﺍﻟﯽ 2600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ = P = 0.5 (K − 3)

 ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾــﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺻﺮفا ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

–    ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ BS 4772

–    ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ DIN 28600 ﺍﻟﯽ DIN 28648

–    ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM A377

–    ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ANSI / AWWA C151 / A21.51


لوله چدن نشکن
لوله چدن نشکن
لوله چدن نشکن
لوله چدن نشکن

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up