چکیده:

امروزه گاز طبیعی یکی از مهمترین منابع انرژی تلقی می گردد. پس از کاوشهای فراوان در اکتشاف نفت و گاز و رسیدن به این منابع مهم انرژی، حال می توان اصلی ترین مسئله مورد بحث را، نحوه انتقال و رسانیدن این انرژی به نقاط مختلف دانست. یکی از روشهای انتقال گاز به نقاط دور دست، روش تبدیل گاز به مایع فشرده است که توانسته دشواری حمل گاز را تا حدی برطرف کند. یکی دیگر از این روشها، گازرسانی از طریق خطوط لوله می باشد.
خط لوله به لحاظ تامین ایمنی و حفاظتی و ملاحظات زیست محیطی از مطلوب ترین سازه ها جهت انتقال انرژی محسوب می شود. ولی به کارگیری این روش مستلزم شناختی همه جانبه از این سازه می باشد. مثلا اینکه این خطوط از چه مسیری انتقال داده شوند و همچنین نحوه آماده سازی مسیر و برطرف کردن موانع آن و نیز آشنایی با خاطرات احتمالی، نیروهای وارده به لوله در شرایط مختلف، برآورد هزینه و حتی بررسی جریان گاز در لوله از جمله مواردیست که باید مورد توجه قرار گیرند که در این رساله سعی شده تا موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.