چکیده:

در این پروژه عملکرد یک کاتالیست جدید در کراکینگ پلیمر به منظور بازیافت شیمیایی ضایعات پلاستیکی و تبدیل آن به محصول مایع مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به محدودیت ها اثر دما و نسبت کاتالیست بر روی کراکینگ پلی‌اتیلن مورد مطالعه قرار گرفت تا بهتر ین شرایط جهت انجام این واکنش حاصل شود .همچنین با انجام یک سری آزمایش به ارائه پارامترهای سنتیکی واکنش پرداخته شده است که در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از آزمایشها به مدل کردن راکتور توسط نرم افزار پرداخته شده است .آزمایشات مربوط به محاسبه پارامترهای سنتیکی از طریق کاهش وزن Fluent ،CFD انجام پذیرفته است، که با استفاده از میزان کاهش وزن ماده اولیه و مدل سنتیکی توانی ،درجه واکنش و ثابت معادله سرعت مصرف ماده اولیه و همچنین با استفاده از قانون آرنیوس انرژی فعال سازی واکنش کاتالیزوری بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبات مشاهده می شود که درجه این واکنش برابر 0/85 است و همچنین انرژی اکتیواسیون لازم 43 % کمتر از میزان انرژی فعال سازی واکنشهای دیپلیمریزاسیون، بدون استفاده از کاتالیست می باشد .همچنین در ادامه کار با استفاده از نرم افزار شبیه ساز به شبیه سازی نیز مبین صحت استفاده از فرضیات و مدلهای سنتیکی استفاده شده می باشد.