پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

روش و نکات انبارداری لوله‌های چدنی

روش و نکات انبارداری لوله‌های چدنی

7-2-2 ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی لوله‌های چدنی

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ، ﺍﺯ وﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﯾﺎﺩﺁوﺭی ﻣﺠﺪﺩ، ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.

– ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮﺩﻩ و ﺯﻫﮑﺸﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺤﻞ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺷﻦﺭﯾﺰی ﮔﺮﺩﺩ.

– ﺍﺯ وﺭوﺩ ﺧﺎک و ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ.

– ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

– ﺍﺯ ﻏﻠﻄﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭوی ﺍﻟﻮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻩ و ﻗﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮﺩﺩ.

– ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

تعداد ردیفهای لوله چدن در انبارش
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﺍﻧﺒﺎﺭ و ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺠﺎﺯ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AWWA ﺳﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄﺎﺭ 1000 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺍﻟﯽ 1600 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

– ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺩو ﺭﺩﯾﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺍﺻــﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ و ﺍﺯ ﻏﻠﻄﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻩ و ﻗﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﺩ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﻟــــﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی وﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺩﯾﻒ ﺑـﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺭﺩﯾﻒ ﺩﯾﮕـــﺮ ﺩﺭ ﻫﯿـــﭻ ﻧﻘﻄﻪﺍی ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭی ﭼﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﯾﻒ ﻋﮑﺲ ﺭﺩﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺿﻤﻨًﺎ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺭوی ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.

– ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﻥ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ، ﺭﯾﻞ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

– ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

– وﺍﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﻨﮏ و ﺩوﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺁﻓﺘﺎﺏ و ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. وﺍﺷﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎوﺍﺭء ﺑﻨﻔﺶ، ﺍﺯﻥ، ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ و ﮔﺮﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺭﯾﮏ و ﺑﺪوﻥ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

– وﺍﺷﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺑﺮﺭوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

– ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ وﺍﺷـﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﺭوﻏﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﺲ، ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺮ ﺭوی وﺍﺷﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﺨﺮﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

– وﺍﺷﺮﻫﺎ و ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ و ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮوﻩﺑﻨﺪی و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ.

– ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎ و ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺼﺮﻑ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺪوﻥ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

انبارش لوله چدن
انبارش لوله چدن
انبارش لوله چدن
انبارش لوله چدن
انبارش لوله چدن

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up