پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

روشهای نوین آبیاری

 
 آبیاری قطره ای

انواع روشهای نوین آبیاری در کشاورزی

آﺑﯿﺎری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺧﺴﺎرت زدن ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪررﻓﺖ آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎبراﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر روی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﮐﺎوشﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ انواع روشهای نوین آبیاری

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺎزدﻫﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ روش‌ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ آﺑﯿﺎری ﺑﻪﻫﺪر ﻣﯽرود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﻫﻢ-ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آب و اﻓﺰاﯾﺶ دورهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ (ﺣﯿﺪری ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ،.1392) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪود، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ(ﺧﯿﺮاﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .1374) ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﭼﺎهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ از ﭼﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺮداﺷﺖ آب رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ 10 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان روان آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 46 درﺻﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل آﺑﯽ 53 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 25 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن، .1393) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪرروی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در روش‌های نوین آبیاری

رﺣﺎﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎران (2004)ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری، ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ذﺧﯿﺮه آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺴﻄﺢﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ اراﺿﯽ، آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر) و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب زراﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﮐﯿﺠﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (2003)، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در آﺑﯿﺎری اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺸﺎورزان روی ﺑﺬر و آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه وری آب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﺟﺰء ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ، ﻗﺮار دادن ﭘﻤﭗﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻬﺮﻫﺎی زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب اﻣﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﺑﯿﺎری از اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺳﺘﯿﺮی (2000) راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد آب و در ﺣﯿﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮐﻢآﺑﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز، ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ از آب ﺑﺎران و آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢآب ﻟﺰوم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی و ﻓﻨﻮن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻨﺶﻫﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

روش ﭘﮋوﻫﺶ در زمینه روشهای نوین آبیاری

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﺎوشﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎوره و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت.

اﻧﻮاع روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی:

آﺑﯿﺎری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺧﺴﺎرتزدن ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ(ﺣﺠﺎزی و ﮔﺮﺟﯽ، .1386 ) آﺑﯿﺎری از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ، ﭘﺨﺶ آب روی زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎک ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻂ 15 درﺻﺪ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ و 85 درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ و ﺑﺪون آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آﺑﯿﺎری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ(دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﯿﭻ، .1386)

1-4روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ (ﮐﺮﺗﯽ و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ)؛

1-1- 4آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری در اﯾﺮان در اﯾﺮان، آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺑﯿﺎری در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان و ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﮐﺮتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﺑﯿﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب در آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺮای زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺻﺎف و ﺑﺪون ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﯾﻮﻧﺠﻪ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی را آﺑﯿﺎری ﮐﺮد. از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﺧﺎکﻫﺎی ﺷﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، .1386)

2-1-4ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ (ﮐﺮت ﺑﺮﻧﺞ)

آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب وارد زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﻏﺮﻗﺎب ﻣﯽﺳﺎزد از روش آﺑﯿﺎری داﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن وﻓﻖ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮔﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. روش ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢ از ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ای ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زراﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع، در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی، ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺨﻢ ﻻﯾﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺳﻔﺮه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﺧﺎک، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﯽ،.1390)

3-1-4 ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ (ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن آب)

آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ (ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ آب و زﻫﮑﺸﯽ)ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آﺑﯿﺎری ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً از آب ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺖ در دورهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آﺑﯿﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ از آب و ﺣﻔﻆ آن ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺧﺎکﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻢ و اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎریﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده. در اﯾﻦ روش، آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ(ﺑﺎﻣﺮی و ﻫﻤﮑﺎران، .1386)

2-4 روشﻫﺎی ﻣﺪرن آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ (ﻧﻮاری و ﺷﯿﺎری)؛

1-2-4 آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری

در اﯾﻦ روش ﻣﺰرﻋﻪ را ﻧﻮارﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﻬﻨﺎی ﻧﻮارﻫﺎ 5 ﺗﺎ 15 ﻣﺘﺮ و درازای آن ﻫﺎ 75ﺗﺎ 300 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮزﮐﺸﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﻮذ آب در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی آب در داﺧﻞ ﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻢ ﺷﯿﺐ و ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪای، ﻏﻼت و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد(ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، .1386)

2-2-4 آﺑﯿﺎری ﺷﯿﺎری (ﻧﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻮی ﭘﺸﺘﻪای):

در اﯾﻦ روش آب را در ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎک،ﺷﯿﺎرﻫﺎی را روی ﺧﻂ ﺗﺮاز درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای ﯾﺎ ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺮکﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﯾﻔﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ذرت و ﭘﻨﺒﻪ را آﺑﯿﺎری ﮐﺮد (Karami, 2009)

ﻋﯿﺐﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ:

در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان آب را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد، آب زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود. در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ آب از ﯾﮏ ﻃﺮف وارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد، ﺧﺎکﻫﺎی زراﻋﯽ ﺳﻄﺤﯽ را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ را ﺻﺎف ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی دارد. در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﺑﺘﺪای زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎی آن آب ﻣﯽﺧﻮرد. دراﯾﻦ روش اﺗﻼف آب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ(ﭘﻮرزﻧﺪ،.1382)

3-4 روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﺑﺎراﻧﯽ، ﻗﻄﺮهای و ﻣﯿﮑﺮو)

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آب را ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﯿﺶ از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﺷﺪن ﮐﺎرﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ-ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه. اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ در ﻣﺼﺮف آب را در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ دارد. در اﯾﻦ روش ﭼﻮن آب در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻮا و ﺧﺎک ﻧﺪارد، اﺗﻼف آب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آب و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دو روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. روش آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﺧﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد(ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﯽ، .(1390

 1-3- 4 آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ

در اﯾﻦ روش آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ وارد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺑﭙﺎش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎران روی ﻣﺤﺼﻮل، ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎن، آﺑﭙﺎشﻫﺎ.

1-1-3-4آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

در اﯾﻦ روش آب از ﻣﻨﺒﻊ (ﭼﺸﻤﻪ، ﭼﺎه، ﻗﻨﺎت، ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﻪ) ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻤﭗ وارد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ آﺑﭙﺎشﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﺮ روی ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. در روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪای ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮک، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﭙﺎش و آﺑﭙﺎشﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ روش ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﻬﻢ آن زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری اﺳﺖ(ﮐﺮﻣﯽ و رﺿﺎﯾﯽﻣﻘﺪم،)

2-1-3-4آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻗﺮﻗﺮهای گان

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار و ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﺮﻗﺮه، ﺗﻮرﺑﯿﻦ، ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، آﺑﭙﺎش. دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻗﺮﻗﺮه ای دارای ﯾﮏ ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ از ﺟﻨﺲ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود 300 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد دور اﯾﻦ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش آﺑﭙﺎش آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﺮه ای و ﺑﻪ ﺷﻌﺎع 40 ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد. اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و آب ﮐﻤﺘﺮی ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد آب زﯾﺎدﺗﺮی ﺗﻮﺳﻂ آﺑﭙﺎش ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ در اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ و از ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ اﺟﺴﺎم زﺑﺮ و ﺗﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ دور ﭼﺮﺧﺶ آﺑﭙﺎش 2 ﺗﺎ 5 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺗﻮری در ﻣﺴﯿﺮ ورود آب ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه از داﺧﻞ ﺷﺪن ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ و ﮔﻞ وﻻی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و آﺑﭙﺎش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد(ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 1390)

3-1- 3-4آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻏﻠﺘﺎن (وﯾﻞ ﻣﻮو)

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮار و ﻣﺴﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ردﯾﻔﯽ در آنﻫﺎ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی دارد. اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎری وﯾﻞ ﻣﻮو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻮﺗﻮر و ﺷﺎﺳﯽ، ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ، ﭼﺮخ ﻫﺎ، آﺑﭙﺎش ﻫﺎ. ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ و 10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد ﮐﻪ از وﺳﻂ ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد. اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢ آب را آﺑﭙﺎش ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ(ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎ، .1389)

4-1-3-4آﺑﯿﺎری دوار ﻣﺮﮐﺰی(ﺳﻨﺘﺮ ﭘﯿﻮت)

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎری دوار ﻣﺮﮐﺰی از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدی، ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ(اﻓﻘﯽ)، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻨﺘﺮل، ﭘﺎﺷﻨﺪهﻫﺎ و ﭼﺮخﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺧﺎکﻫﺎی ﺷﻨﯽ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻤﻮار و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﻮار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

–    ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.

–    در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

–    ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ آب ﭘﺎشﻫﺎ از زﻣﯿﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ، ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. – ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آبرﺳﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-ﺷﻮد(ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺎ، .1389)

5-1- 3-4آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺧﻄﯽ (ﻟﯿﻨﯿﺮ)

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ دوار ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ را ﭼﻬﺎر ﮔﻮش آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻄﺢ و ﭼﻬﺎر ﮔﻮش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری ﮐﺮد. از ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎراﻧﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2-3- 4 آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه‌ای

آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه‌ای ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از روﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ از روزﻧﻪ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﺮاﺗﯽ در ﭘﺎی ﺑﻮﺗﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ آب را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در روی زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ روش ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ، در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ (در زﯾﺮ ﺧﺎک ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد-(ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺎ، .1389 ) روش آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﺮان اﯾﻦ روش در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺳﻄﻮح ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ روش و ﻧﻤﮏﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻫﺎی اﯾﺮان از ﻣﻌﺎﯾﺐ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روش آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای را ﻣﻄﺮود ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در ﭘﯽ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ. آب آﺑﯿﺎری دارای ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺠﺮای ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎنﻫﺎ ﺷﻮد . ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﮏﻫﺎ ﻫﻤﺮاه آب آﺑﯿﺎری وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺷﺪه و زﯾﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه وارد ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی اﯾﻦ ﻧﻤﮏﻫﺎ ﺑﻪ دو روش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن از آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ آب-ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻧﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد(ﮐﺮﻣﯽ و رﺿﺎﯾﯽﻣﻘﺪم، .1384)

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻟﻒ- ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎً( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ) .ب -ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎک ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد رواﻧﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ج-ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎّ ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ در اراﺿﯽ ﻣﺴﻄﺢ .ر- ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ذﻣﺤﺪودﯾﺖ- ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ زﯾﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ . و- ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ آب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد(ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ، .1392)

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﺟﺮای آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ وﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮری در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺮدﯾﺪ و ﻋﺪم وﻗﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی آب و ﺧﺎک ﺑﺮﺧﻮدار و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﻤﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد دارد از ﺟﻤﻠﻪ

1-ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺣﻘﺎﺑﻪ

2-ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﮐﺸﺎورزی

3-هزینه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

4-ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ

5-ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداری

6-ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ

7-ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ

8-زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

9-ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ(ﺧﻮﺷﺎب و ﻧﻤﺎزی، .1385)

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن در 4 دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ در ﺳﺎل-ﻫﺎی 2009 -1970 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2/1 و 1/8 درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری در اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪی از 5/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 1970 ﺑﻪ 9/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 2009 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در دﻧﯿﺎ 37/8 درﺻﺪ اﺳﺖ، ﺿﺮﯾﺐ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 46/2 درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 62/1 درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺼﺮف آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ(وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، .1392)آبیاری نوین زمینهای کشاورزیﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد آب در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺸﺖ آب از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻣﺰارع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب و ﻧﺤﻮه آﺑﯿﺎری، ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎری، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اراﺿﯽ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ وﯾﮋه آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ (ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ)، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎراﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﺘﺮ از 30 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ راﻧﺪﻣﺎن آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ(وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، 1392)

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه، از 164 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻞ اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 18/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دارد. از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ و ﺣﺪود 6/3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت آﯾﺶ آﺑﯽ و دﯾﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﯿﺰ از ﺣﺪود 93 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 86 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ 92 درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود(ﻣﺮﮐﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی ﻏﺬا وﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، .1393) آبیاری نوین زمینهای کشاورزی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب در اﯾﺮان، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺿﺮوری اﺳﺖ(ﮐﻬﻨﺴﺎل و ﻫﻤﮑﺎران، .1388)

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در زمینه روشهای نوین آبیاری

1.ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

2.ﻣﺸﻮرت ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

3.ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﺎورزان از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار و راه اﻧﺪازی روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺑﯿﺎری

4.ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداری ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺎورزان در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از

نویسندگان و  تهییه کنندگان مطلب روشهای نوین آبیاری :

 • ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻻﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪم *1، ﻣﻬﺪی رﺳﻮﻟﯽ2 و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﭙﻮر3
 • *1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ- ﭘﯿﺸﻮا
 • 3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ وراﻣﯿﻦ- ﭘﯿﺸﻮا
 • 3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ- ﭘﯿﺸﻮا
 • atreaghaghi@yahoo.com

ﻣﺮاﺟﻊ مورد استفاده در تهیه مطلب روشهای نوین آبیاری :

 1. ﺑﺎﻣﺮی، ع .ﻧﺨﻌﯽ ﻣﻘﺪم ،م و راﺷﮑﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ، ج. .(1386) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺴﺘﺎن، ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار .ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک و ﺻﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – ﮐﺮج.
 2. ﭘﻮرزﻧﺪ، اﻟﻒ . .(1382) ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب، اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان، ﭼﺎپ اول.
 3. ﭼﯿﺖﭼﯿﺎن، ح.ر. .(1393) وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو. واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ. : ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
 4. ﺣﺠﺎزی،ب و ﮔﺮﺟﯽ،ع. .(1386) ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ -ﺳﺎﻣﺎﻧﻬﺎی -ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 5. ﺣﯿﺪری ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ، و. .(1392) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ). ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی، (4)4، .96-111
 6. ﺧﯿﺮاﺑﯽ، ج.، ﺗﻮﮐﻠﯽ،ع.ر و اﻧﺘﺼﺎری،م.ر. .(1374) دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﻢ آﺑﯿﺎری. اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ.
 7. ﺧﻮﺷﺎب، ا. و ﻧﻤﺎزی، ع. .(1385) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری وزﻫﮑﺸﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، ص .50-44
 8. دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﯿﺞ، ح. (1386) ، ﮐﺸﺎورز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر .ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎردر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار .اﺳﻔﻨﺪ . 1391 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک و ﺻﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – ﮐﺮج.
 9. ﺻﺪﯾﻘﯽ ح .و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﯽ ج. .(1382) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان،35:3 :679-689
 10. ﮐﺎﻇﻤﯽ، روحاﷲ. ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺰاد. .(1392) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﺸﺎورزی » اﻧﺠﻤﻦ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن.
 11. ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، ع. . (1386) ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی.24
 12. ﮐﺮﻣﯽ، ع. رﺿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪم، ک. .(1381) ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ش .37
 13. ﮐﻬﻨﺴﺎل، م.ر.، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، م.، و رﻓﯿﻌﯽ، ه. .(1388) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی. اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ، (65)17، .97-112
 14. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی ﻏﺬا وﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ( .(1393 ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز 20 ﻣﻬﺮﻣﺎه.
 15. وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی. .(1392) آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺎورزی (ﺟﻠﺪ دوم). ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی.
 16. ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺎ، م. .(1389) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﮐﺸﺎورزی، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
 17. ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎ، م. .(1389) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺮان .
 18. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان. ﭼﺎپ اول.
 19. rbona, V., D.J. Iglesias, J. Jacas, E. Primo-Millo, M. Talon and A. Gomez-Cadenas( 2009). Hydrogel substrate amendement alleviates drought effects on young citrus plants. Plant Soil 270(1):73-82.
 20. Karami, J. (2009). Indigenous knowledge in natural disaster reduction 20. Kijne, J.W, and Molden, D. (2003). How do we get more crop from every drop. [on line] Available
 21. at: www.iwmi.org/assessment.
 22. ahaman, M.M, Varis, O. and Kajander, T. (2004).EU Water Framework Directive vs. Integrated Water Resources Management: The Seven Mismatches International Journal of Water Resources  Development 20 (4): 565-575.
 23. astri, A. S. (2000). Agricultural drought management for sustained agricultural development: D. A. Wilhite(ed). Drought: Aglobal assessment, (VOLII). London: Routleolge, 32-58

 آبیاری قطره ای

 

 آبیاری قطره ای

سیستم‌های آبیاری قطره‌ای

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up