پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

جوشکاری و برش لوله‌های چدنی

16-2-2 ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ چدن

ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩو ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑــــﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺮوﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑــﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑــﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑـــﺮﺵ ﻣﺴﻠﺢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺎﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮﺭی و ﯾﺎ ﺍﺭﻩﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺮﻗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﺵ ﮔﺎﺯی (ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﮐﺴﯽ ﺍﺳﺘﯿﻠﻦ) ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.برش لوله چدن
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﻩ، ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺑﺮﺵ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎﻑ و ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺷﻬﺎی ﻣﻮﺭﺏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﺮﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺍﺭ ﭼﺴﺐ و ﯾﺎ ﮔﭻ و ﯾﺎ ﺭوﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬﺍﺭی و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺮﺵ ﺳﺮوﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی وﺳﺎﺋﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﺍﺭﯾﺐ و ﭘﺦ2 ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ و ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ.

17-2-2 ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ وﯾﮋﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻮﺵ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻮﺷﮑـــﺎﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩو ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑـــﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﻋﯿﻮﺏ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺪوﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎی ﻧﺸﺘﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.جوش لوله چدن
ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺎ ﺭوﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻗــﻮﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮏ3 ﺷﻌﻠﻪ ﮔــــﺎﺯ ﺍﮐﺴﯽﺍﺳﺘﯿﻠﻦ، ﺍﻟﮑﺘـــﺮوﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺩﺭ ﮔﺎﺯ ﺧﻨﺜﯽ4 و ﻟﺤﯿﻢﮐﺎﺭی ﺳﺨﺖ5 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺭوﺵ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻗﻮﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮوﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 45 ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻫـــــــــــــــﻦ و 55 ﺩﺭﺻﺪ ﻧﯿــــــــــــﮑﻞ ( Ni – Rod 55 , EniFe – C1 ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤــــﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺗﺎ 250 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ و ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ. ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 5 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

جوش لوله چدن
نصب لوله چدن
نصب لوله چدن

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up