پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

1-12-1-2 کلیات

رعایت نکات عمده زیر برای برقراری تمام انواع اتصالی ها ضروری است.

– پیمانکار موظف است تمامی لوله ها، شیرآلات و متعلقات مورد نیاز برای نصب ، همچنین تمامی ماشین آلات و ابزار لازم برای بلند کردن، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ، خواباندن لوله در ترانشه را طبق نظر مهندس مشاور تهیه نماید . تعداد و قدرت دستگاه های بلند کننده متناسب با قطر و وزن لوله بوده به طوری که اطمینان حاصل گردد که لوله ها تحت تنش غیر متعارف قرار نگرفته و در حین بلند کردن و خواباندن لوله در ترانشه، عایق آنها صدمه نبیند.

– کلیه لوله ها و متعلقات توسط مهندس مشاور قبل از نصب در داخل ترانشه کاملا بازدید شده تا از عدم وجود هر گونه مشکل یا صدمه احتمالی به آنها اطمینان حاصل گردد.

– قبل از لوله گذاری، باید کف ترانشه با خاک نرم طبق مندرجات نوشته شده در نکات مشترک لوله گذار ی و این فصل از مشخصات، بسترسازی شده و توسط نقشه بردار کنترل شده و مطابقت آن با نقشه های اجرایی بررسی شود و پس از تأیید مهندس مشاور، عملیات خواباندن لوله در ترانشه اجرا گردد. پس از نصب لوله ها نیز نقطه روی تاج لوله توسط نقشه بردار برداشت شده و از عدم نشست موضعی یا تغییر جهت محور لوله اطمینان حاصل گردد.

– در محل هایی که به علت بالا بودن سطح آب زیر زمینی ، ارتفاع آب در ترانشه بالاتر از سطح زیر لوله باشد ، آبهای داخل ترانشه باید قبل از لوله گذاری تا تراز مورد نظر کاملاً تخلیه شود. چنانچه به دلیل نفوذ پذیری زیاد خاک منطقه، تخلیه کامل آب مقدور نگردد، باید از وزنه های مهارکننده 2 طبق مندرجات مشخصات طرح استفاده گردد.

– در پایان هر روز کاری ، انتهای لوله هایی که در ترانشه خوابانده شد ه اند برای جلوگیری از نفوذ آب ، گل ، حیوانات ، زباله و غیره با درپوش های مناسب بسته شوند.

– خاکریزی دو طرف لوله و خاکریزی نهایی باید هر چه زودتر و پس از تکمیل کار و تأیید مهندس مشاور انجام شود . برای پر کردن ترانشه، باید از خاک مناسب و طبق مشخصات طرح و روش های درج شده در نکات مشترک لوله گذاری این مشخصات فنی استفاده شود.


برقراری اتصالی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

2-12-1-2 اتصالی جوشی

در لوله گذاری با اتصالی جوشی، معمولاً چند شاخه لوله در بیرون ترانشه به یکدیگر جوش شده و پوششهای محل اتصالی تمیز و تکمیل می گردند. همچنین هر گونه تعمیرات جوشکاری و پوششهای حفاظتی نیز بیرون ترانشه انجام می شود.

پس از آماده شدن قطعه لوله متشکل از چند شاخه به هم جوش شده ، انتقال به داخل ترانشه و نصب انجام می گیرد. برای این منظور، باید از تعداد کافی جرثقیل و یا سایدبوم برای بلند کردن و انتقال قطعه لوله استفاده شود. تعداد ماشین آلات باید متناسب با طول قطعه جوش شده بوده به نحوی که به پوشش های لوله و محل های جوشکاری هیچ گونه آسیبی وارد نشود.

تعیین فواصل و محل های مناسب استقرار جرثقیل ها و سایدبوم ها ، انسجام و یکنواختی در بلند کردن لوله، هماهنگی کامل در انتقال قطعه لوله به داخل ترانشه و سایر موارد مشابه با توجه به وزن، قطر و پوشش های لوله باید با دقت انجام پذیرد.

جوشکاری و اتصال قطعات منتقل شده 1 به داخل ترانشه به یکدیگر، در داخل ترانشه انجام می شود، لذا پیش بینی فضای مناسب کار برای این عملیات ضروری است.

پس از انتقال و استقرار قطعه لوله به داخل ترانشه، محافظت از آن در مقابل جابجایی، شناور شدن احتمالی و موارد مشابه لازم می باشد.

3-12-1-2 اتصالی مکانیکی

– پس از انتقال هر یک از لوله ها ، اتصالات، شیرآلات و متعلقات به داخل ترانشه، اتصال آنها با لوله یا متعلقات قبلی برقرار و توسط خاکریزی مناسب در اطراف آن در محل خود ثابت گردد.

– در محل هایی که به علت بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی ، ارتفاع آب در ترانشه بالاتر از سطح زیر لو له باشد ، باید قبل از لوله گذاری، آب تخلیه شود . چنانچه به علت نفوذ پذیری زیاد خاک منطقه تخلیه آن مقدور نگردد ، باید عملیات حفاری و آماده سازی کف ترانشه همزمان با پیشرفت لوله گذاری انجام شود تا تخلیه آب آن مقدور شده و بلافاصله پس از نصب ، باید شاخه لوله یا متعلقات در مقابل شناور شدن و یا جابجایی ناشی از فشار آب 2 مهار گردند.

– در صورتی که لوله و متعلقات خط لوله نیاز به احداث ضربه گیر یا حوضچه د اشته باشند ، باید لوله ها و متعلقات در مقابل جابجایی ناشی از اجرای ضربه گیر یا حوضچه طبق مندرجات مشخصات طرح مهار شوند.

– سر لو له ها باید داری دو خط یا نشانه محیطی باشند . اولین خط که نزدیکتر به سر لوله است، به عنوان خط نصب برای تعیین مقدار فرورفتگی در داخل اتصال مکانیکی و خط دوم ، به عنوان خط شاخص نامیده می شود. لوله هایی صحیح نصب شده اند که خط شاخص آنها، نمایان بوده ولی خط نصب آنها قابل رؤیت نباشد.

پس از اطمینان از قرار گرفتن صحیح لوله در روی بستر، اقدامات زیر به ترتیب انجام شود :

داخل اتصال مکانیکی کاملا تمیز شده و کلیه مواد خارجی ، مانند خاک ، ماسه و غیره که داخل اتصالی مکانیکی چسبیده ، باید با کمک برس سیمی یا کاردک و ابزار مشابه جدا گردند، به نحوی که اتصال مکانیکی کاملاً تمیز شده باشد.

• واشر لاستیکی توسط پارچه کاملاً تمیز شده و پس از فلنج اتصالی و در جهت صحیح، روی سر لوله نصب شود.

• سر لوله به کمک جرثقیل و کارگران به صورت یکنواخت به داخل اتصالی رانده شود.

• برای جلوگیری از صدمه به واشر، باید دقت لازم به عمل آید.

4-12-1-2 اتصالی فلنجی

روش نصب فلنج و ترتیب و تسلسل سفت کردن پیچ ها و کنترل مقدار سفت شدن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای فلنج های بزرگ، یکی از موارد مهم و بحرانی نصب است.

صرف نظر از نوع واشر مصرفی، توجه به نکات عمده زیر به منظور کاهش مشکلات نصب و آزمایش بهره برداری ضروری است.

رعایت مراحل زیر صر فنظر از نوع ابزار سفت کردن پی چها (دستی یا هیدرولیکی) منجر به تسریع در کار و کاهش مشکلات بعدی می گردد.

الف – نشیمنگاه واشر کاملاً کنترل شود. هرگونه خراشیدگی، خوردگی، حفره و نظایر آن باعث می شود که واشر آب بند نگردد.

ب – واشر کاملاً بازرسی و کنترل شده و از عاری بودن واشر از هرگونه صدمه و بریدگی اطمینان حاصل شود.

پ – کلیه پیچ و مهره ها و واشرها کاملاً کنترل و بازرسی شوند . کنترل محل تماس پیچ و مهره ها با فلنج و واشر از اهمیت ویژه برخوردار است. هرگونه زدگی، حفره، خوردگی و نظایر آن غیرقابل قبول بوده و قطعه مربوط نباید استفاده شود.

ت – محل تمام رزوه ها و مهره ها به ماده روان کننده آغشته شوند . عملیات بدون روان سازی این قطعات نباید شروع شود . این کار برای سرعت عملیات و سفت شدن یکنواخت پی چها کاملاً ضروری است.

ث – در حالت استفاده از واشرهای تخت ، ابتدا پیچ های نیمه پایین فلنج و حداقل دو پیچ در نیمه بالایی در محل خود قرار داده شوند. سپس واشر در داخل پیچ ها قرار گرفته و پس از استقرار در محل خود ، بقیه پیچ های فلنج در جای خود قرار داده شوند . سپس کلیه واشرها و مهره ها نصب و پیچ ها تا حد امکان و بدون استفاده از هیچ گونه ابزار و فقط توسط دست سفت شوند.

ﺝ – ﭘﯿﭻﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ زیر ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻔﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﭘﯿﭽﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳـﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﭘﯿﭻﻫﺎ ﺗﺎ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻔﺘﯽ، ﻋﻤﻞ ﺳﻔﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﯿﭻﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ و ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﻪ 50 ﺍﻟﯽ 60 ﺩﺭﺻـﺪ ﺳـﻔﺘﯽ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

چ – عمل پیچاندن مهره ها تا مرحله نهایی به نحوی که گردش پیچ و مهره کاملا متوقف شود ادامه یابد. کنترل شود که هیچ یک از پیچ و مهره ها از دیگری سفتتر نباشد.


اتصالات فلنجی

ترتیب مشابه برای فلنج های با سوراخ و پیچ بیشتر استفاده گردد.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up