پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

اﻧﺪازه‌گیری آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روی آب اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻴﺎری ﺻﺤﻴﺢ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ. روﺷﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آب در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﮔﺮدﻧﺪ :آبیاری تحت فشار

ﻟﻮﻟﻪ واﻧﺘﻮری

ﻟﻮﻟﻪ واﻧﺘﻮری از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﮔﻠﻮی آن ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻢ میﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻠﻮیی ﺳﺮﻋﺖ آن زﻳﺎد و ﻓﺸﺎر ﻛﻢ میﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺪه آب در ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی میﮔﺮدد.

روزﻧﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪای

اﻳﻦ روزﻧﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪای از ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺨﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﺳﻮراخی ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻳﻜﻲ از وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺪه ﺟﺮﻳﺎن میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ میﺷﻮد.

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞﻫﺎی زاﻧﻮﻳﻲ

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ زاﻧﻮﻳﻲ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﺿﺮﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﻟﻮﻟﻪ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻋﺖ در ﻟﻮﻟﻪ زاﻧﻮﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر آب ﺑﻴﻦ دﻳﻮاره ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﻧﻴﺮوی ﺿﺮﺑﻪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در اﻧﺤﻨﺎء رو ﺑﻪ ﺧﺎرج زاﻧﻮﻳﻲ وارد میﺷﻮد. ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻧﺤﻨﺎء رو ﺑﻪ ﺧﺎرج و اﻧﺤﻨﺎء رو ﺑﻪ داﺧﻞ زاﻧﻮﻳﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوی ﺿﺮﺑﻪای را ﺳﻨﺠﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر میﺗﻮان از ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪ (29-1) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺠﺎی Ao ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﺤﻞ زاﻧﻮﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ C ﻣﻌﺎدل 0/56 ﺗﺎ 0/88 ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دوار

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آب ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮواﻧﻪای ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪای ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ دوران درﻣﻲآﻳﺪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ (ﻛﻨﺘﻮر).

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﺘﻮ

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﺘﻮ از دو ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در داﺧﻞ دﻳﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﺘﻮ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﻛﻮﻟﻴﻦ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎ نﺳﻨﺞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در روی ﻟﻮﻟﻪ و در 2 ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻫﻢ،  ﺳﻮراخ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و روی آن درﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﻴﺮی، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ آب در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد.

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی دو ﺳﺮ ﻓﻠﻨﺞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در دو ﻃﺮف داﺧﻠﻲ آن دو ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر جرﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ از داﺧﻞ آن ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ اﻳﺠﺎد میﮔﺮدد. اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ اﻟﻘﺎء ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ (ﻓﺎراده) میﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر آب از اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮدار ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ میﺷﻮد، آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺒﺪﻳﻞ میﺷﻮد.آبیاری تحت فشار

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ اﻟﻘﺎیی

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺴﻮر آن داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻨﺴﻮر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻳﻚ روﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ دارای ﺷﺶ ﭘﺮه میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ روﺗﻮر ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ واﻗﻊ در ﻧﻮک ﻫﺮ ﭘﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﭘﺎﻟﺴﻲ ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺴﺎس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل در ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی. از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻜﺴﺎن نمیﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺮهﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر دﺳﺘﮕﺎه در ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺧﻄﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﺻﻮﺗﻲ

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در روی ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ‍ﻫﺎ ﻧﺼﺐ میﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪﻳﺪه دوﭘﻠﺮ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﺪت زﻣﺎن رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل درون ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﺎس ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد ﺳﻨﺴﻮر (ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه – ﮔﻴﺮﻧﺪه) اﻣﻮاج ﻣﺎ ﻓﻮق ﺻﻮت در ﺧﺎرج ﻟﻮﻟﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ (ﺑﺎزاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺳﺘﺎی ﻟﻮﻟﻪ) ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻨﺴﻮر دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل می‌ﮔﺮدد و اﺧﺘﻼف زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی میﺷﻮد.اﻳﻦ زﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ‌ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزان ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ، ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ وﻧﮕﻬﺪاری از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎ 10 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ را در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 6 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺎ 10 ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ.

آبیاری تحت فشار

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up