مرجع پلیمر در بازار ایران: اختلاف زیادی بین خصوصیات جریان مواد پلیمری برای انواع مختلف آن وجود دارد و با اینکه امکاناتی برای تنظیم دای وجود دارد ولی معمولا” دای قطعات نیاز به طراحی اختصاصی بر اساس پلیمر انتخابی دارند.

طراحی دای اکستروژن مستلزم ملاحظات رئولوژیکی مذاب پلیمر هاست و بر اساس نوع و خواص رئولوژیکی یک ماده و نیز بر اساس هندسه تولیدی و تعداد لایه های محصول تولیدی ، نوع و طراحی دای متفاوت و منحصر بفرد خواهد بود.

از آلیازهای مختلف فلزی می توان برای ساخت دای استفاده نمود و عمر دای بر اساس نوع پلیمر و جنس آلیاژ فلزی که دای از آن ساخته شده، تعیین می شود.

اکستروژن

 

با استفاده از هر دای در فرایند اکستروژن یک شکل خاص پروفیل آنهم تنها با یک تعداد محدودی از پلیمرها، تولید می شود. این به این دلیل است که پلیمرها دارای رفتار غیر نیوتنی هستند و با افزایش نرخ برش میزان تنش ویسکوزیته تغییر می کند.

حساسیت برشی عمدتا” به وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی مرتبط است که به طور گسترده ای بین پلیمرهای مختلف و همچنین گریدهای مختلف یک خانواده پلیمری متفاوت است. برای جبران، بسیاری از دای های ساخته شده، دارای امکاناتی برای تنظیم براساس تغییرات جریان ناشی از تنش برشی در مواد مختلف، هستند.

برای نشان دادن این نکته، یک نمونه از محاسبات جریان مواد برای دای (شکل ساده گوشه ای) برای سه پلیمرهای مختلف انجام شده است، نشان دهنده تغییرات در پروفیل بر اساس هر پلیمر و نشان دهنده عدم جهانی بودن آن دای است.

منبع: پلیم پارت