پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

 

انتقال لوله‌ها به ترانشه و تعمیر پوشش خارجی

10-4-2 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ، ﻏﻼﻑﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒـــﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺣﻔﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑـــﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁﻥ و ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزبست ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 200 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ. ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ و ﻏﻼﻓﻬﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ و ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺷﯿﺐ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﺩﺍﺩﻥ و ﻟﻐﺰﺍﻧﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﻏﻼﻓﻬﺎ و وﺍﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﺩﺭ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺧﺖ، ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داشته باشد.

– ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ، ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﻗﯿﻘًﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ﺣﺪوﺩی ﮔﻮﺩﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮوﻥ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺤﻞ ﻓﻮﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺮوﻥ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﺷـــﻮﺩ.

11-4-2 ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﺍﻧﺪوﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺮﺵ و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﯾﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺩﯾﮕﺮی ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ، ﺗﻌﻤﯿــــﺮ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾــــﺪ.

 

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up