پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزایی

ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزایی

ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزاﻳﻲ در آن ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد :

1- اگر مکش پمپ از نوع ارتفاع منفی می باشد باید این ارقام منفی تا حد ممکن کوچک بوده تا از وقوع پدیده خلاءزایی پیش گیری گردد.

2- ارتفاع مکش و سرعت چرخش پمپ باید با توجه به روابط بین ارتفاع کل رانش و بده پمپ تعیین گردد تا از وقوع پدیده خلاءزایی پیش گیری شود.

3- وقتی که پدیده خلاءزایی در پمپ رخ می دهد عمل پمپاژ در اثر ارتعاش و سر و صدا مختل و بده کاهش یافته و در نتیجه جنس قسمتهای تأثیرپذیر از این پدیده تا حد غیرقابل جبرانی فرسوده میگردد. رشد پدیده خلاءزایی تابع درجه افت فشار در داخل پمپ می باشد. به طور کلی می توان گفت که حتی در صورتی که نوع پروانه ای پمپ یکسان باشد وقوع پدیده خلاءزایی تابعی از ارتفاع مکش است و هر چه ارتفاع مکش بیشتر باشد وقوع این پدیده محتملتر است و شدت آن بیشتر می باشد. بنابراین در این گونه تأسیسات باید دقت کرد که فشار منفی مکش پمپ کمترین میزان ممکن باشد.

4- اگر بخواهیم پمپی بدون وقوع پدیده خلاءزایی کار کند کاملاً ضرورت دارد که ارتفاع مکش مثبت خالص موجود بیشتر باشد. ارتفاع مکش خالص موجود از رابطه زیر محاسبه (PSHR) از ارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز (NPSHA) می شود:


ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزایی

NPSHA = ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺟﻮد (ﻣﺘﺮ)

Ha = ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ (ﻣﺘﺮ) در ﺟﺪول 6-4 ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ

Hp = ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر آب دردﻣﺎی ﻣﺮﺑﻮط (ﻣﺘﺮ) در ﺟﺪول 7-4 ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد آن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

Hs = ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ واﻗﻌﻲ (ﻣﺘﺮ) اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورود ﻓﺸﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

Hf = ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺖ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ (ﻣﺘﺮ)

Hv = ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ (ﻣﺘﺮ)


ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزایی

ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع ﻛﻞ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻜﻴﺪن آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺿﺮورت دارد و ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮای اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن از ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺟﻮد از ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

NPSHA = ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺟﻮد (ﻣﺘﺮ)

NPSHR = ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮ)


ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزایی

ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزایی

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up