چکیده:

ایران کشوری زلزله خیز میباشد یکی از سیستمهای که در اثر وقوع زلزله آسیب میبیند شبکه فاضلاب شهری میباشد. در این تحقیق سعی شده به بررسی آسیبهای وارده بر شبکه فاضلاب شهری به صورت موردی شبکه شهر بروجن مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل اول این تحقیق تعاریف شبکه از جمله شریانهای شبکه فاضلاب و اصلاحات مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم این تحقیق به بررسی عملکرد شبکه های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته و نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسیب پذیری میپردازیم نیز تعدادی از این روابط مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل سوم این تحقیق به بررسی جامعه آماری روشهای مورد استفاده در این تحقیق و معرفی نرم افزار مورد استفاده میپردازیم. در فصل چهارم به تحلیل دادههای میباشد که GIS نتایج خروجی میپردازیم. نتایج حاصل این تحقیق شامل نقشه های خروجی نرم افزار آسیبهای داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان میدهند. در پایان پیشنهادهای جهت استفاده از این نتایج توسط محققان و مسئولان بویژه ستاد بحران ارائه شده است.