پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

اتصالات لوله‌های بتنی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی بتنی

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺑﺨﺶ دوم : اتصالات و شیوه متصل نمودن لوله‌های بتنی

8-2-3 ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺸﺎﺭی و ﺩﺭ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﺳﺮﮐﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩو ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ، ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. وﺍﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ASTM ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
لوله بتنی

1-8-2-3 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭی ﻧﻮﻉ ﺍوﻝ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ از لوله‌های بتنی ، ﯾﮏ ﺳﺮﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺳﻪ و ﺳﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺻﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻥ ﻧﺸﮑﻦ و ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ (1-2-3)، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭی ﻧﻮﻉ ﺍوﻝ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

2-8-2-3 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭی ﻧﻮﻉ ﺩوﻡ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﻮﺳﻂ وﺍﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺁﺏﺑﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻝ ﮐــﺎﻡ و ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1200 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤــﺎﺭﻩ (2-2-3) ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭی ﻧﻮﻉ ﺩوﻡ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
لوله بتنی

3-8-2-3 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﯾﮕــﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺫﯾلا ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻮﺵ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺳﺎﺩﻩ و ﯾﺎ ﺯﺑﺎﻧﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻠﻬﺎی (1-2-3) و (2-2-3) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﺗﺎ ﺑﯿﺮوﻥ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﺣﺪوﺩ 10 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺮوﻥﺯﺩﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺮوﻥﺯﺩﮔﯽ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺮوﻥﺯﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻼً ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭوی ﻫﻢﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﻮﺷﺶ ﺩو ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ و ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺣﺪوﺩ 200 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺑــﺮﺍی ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﺣﺪوﺩ 600 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘـًﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

لوله بتنی با اتصال فشار قوی نوع اول

لوله با اتصال فشار قوی نوع دوم


لوله بتنی

لوله بتنی

لوله بتنی

لوله بتنی

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up