پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

آزمایش سراسری، ضدعفونی و شستشوی خط لوله و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

23-1-2 ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮی، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ

ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺗﺤﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮی (ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻂ)، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺿﻮﺍﺑﻂ و ﻧﺤﻮﻩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


آزمایش سراسری و شستشوی خط لوله

24-1-2 ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺝ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺮوﻉ و ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺡ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ » ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮﻟﻪﮔﺬﺍﺭی« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺧﺎک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺗــﺎ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺯﯾــﺮﺳﺎﺯی ﺟﺎﺩﻩ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 20 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮی ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻻﺯﻡ ﺭﺱ، ﺷﻦ، ﻣﺨﻠﻮﻁ و ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧـــﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭوﺩﺧﺎﻧﻪﺍی و ﯾﺎ ﺧﺎک ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧموﺩ.

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ و ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ و ﯾﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍوﻝ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭوﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺭوی ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺣﺪﺍﻗﻞ 15 ﺍﻟﯽ 30 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﺭوی ﺗﺎﺝ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺍﺳﺖ.

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up