پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻫﻮایی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در ﮔﺰارش در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاحی ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ:پلن آبیاری تحت فشار

ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻫﻮایی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻋﻜﺴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

−    ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻫﻮاﻳﻲ 1:20000 و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 1:50000 ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

−    ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ (ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ) : ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻫﻮاﻳﻲ 1:20000 ﻳﺎ 1:10000 و درﺻﻮرت ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح (ﻛﻢﺗﺮ از 2000 ﻫﻜﺘﺎر) ﻣﻘﻴﺎس 1 :10000 و ﻳﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد 1 :6500

−    ﻣﺮﺣﻠﻪ دو (ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ) : ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻜﺴﻬﺎی ﻫﻮایی 1:5000 و ﻳﺎ 1:6500 ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد از ﻋﻜﺴﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 1:10000 ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻻت ﺧﺎص میﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

2-11-1  ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮﻧﺪ.

−  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ : 1:250000، 1:50000 در ﺻﻮرت وﺟﻮد 1:20000 ﻳﺎ .1:25000

−  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ (ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ) : 1:250000، 1:50000، 1:25000 (و ﻳﺎ (1 :20000 ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻛﺸﻮر و در ﺳﻴﺴﺘﻢ 1U.T.M و ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎی 1:50000 و1:250000 ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺿﺮورت ﻧﺪارد ﻟﻴﻜﻦ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی1:25000 ﻳﺎ 1:20000 و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲﮔﺮدد، ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺿﺮورت دارد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دو (ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ) : 1:5000 ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز 0/5ﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻴﺐ ﻫﺎی 0/5 در ﻫﺰار و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز 0/25 ﻣﺘﺮی در اراﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺴﺎوی و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 0/5 در ﻫﺰار و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻛﺸﻮر و در ﺳﻴﺴﺘﻢ U.T.M ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮﻋﻲ، ﺗﺴﻄﻴﺢ اراﺿﻲ و ﻳﺎ زﻫﻜﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 1:2000 (ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎ) ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز 0/5 ﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻴﺐﻫﺎی ﺑﻴﺶ از 1 در ﻫﺰار و ﻳﺎ 0/25 ﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻴﺐﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ در ﻫﺰار ﻛﻪ در ﻫﺮ 40 ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.پلن آبیاری تحت فشار

3-11-1  ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﮔﺰارش

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷ‌‌‌ﻬﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

−    ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ : 1:50000

−    ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ : 1:5000 ﻳﺎ 1:20000

−    ﻣﺮﺣﻠﻪ دو : -1:5000 (ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮﻋﻲ): 1:2000 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﺑﺮای ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﻴﺎس.1:2000

پلن آبیاری تحت فشار
پلن آبیاری تحت فشار
پلن آبیاری تحت فشار

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up