طی گزارشات اخیر 6 شرکت داخلی در حال انجام مطالعات بر روی تولید واکسن کرونا هستند. برخی از آن ها در فاز مطالعات حیوانی هستند و برخی درخواست مجوز ورود به فاز مطالعات انسانی را به سازمان غذا و دارو ارائه داده اند. همچنین مطالعات و آزمایشاتی که در ایران انجام شده قابل پیش بینی […]