مشخصات مواد اولیه پلی اتیلن شرایط استاندارد مواد اولیه لوله های پلی اتیلن با در نظر گرفتن محیط های آبی یا هوای آزاد به دست آمده اند. وقتی استفاده از لوله های پلی اتیلن برای انتقال ماده دیگری مد نظر قرار دارد، باید در ابتدا واکنش احتمالی بین لوله و ماده مورد نظر بررسی شود. […]