پلی اتیلن ها وقتی به طور پیوسته در برابر تشعشات ماورا بنفش (uv) نور خورشید قرار بگیرند به آرامی دچار افت کیفی میشوند.  به علت قرار گرفتن ایران در منطقه پر تابش خاورمیانه میزان تابش سالیانه خورشید در ایران (Kly (kcal/cm2.year می باشد. روش های حفاظت در برابر اشعه ماورا بنفش با توجه به آنچه […]